สวัสดีค่ะ...วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ....
เรื่อง ห.ร.ม และ ค.ร.น.
วิธีการหา ห.ร.ม
1. โดยการหาตัวหารร่วม มีวิธีการดังนี้2. โดยการแยกตัวประกอบ มีวิธีการดังนี้
1) แยกตัวประกอบของจํานวนทุกจํานวนที่ต้องการหาร ห.ร.ม.
2) เลือกตัวประกอบที่ซ้ํากันของทุกจํานวนมาคูณกัน
3) ห.ร.ม. คือ ผลคูณที่ได้3. การหารสั้น มีวิธีการดังนี้
1) นําจํานวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจํานวนเฉพาะที่สามารถหารจํานวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าไม่สามารถหาได้
3) นําตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกัน เป็นค่าของ ห.ร.ม.

ประโยชน์ของ ห.ร.ม.
1. ใช้ทอนเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํา
2. ใช้คํานวณการแบ่งสิ่งของที่มีจํานวนไม่เท่ากันออกเป็นส่วนๆ ที่เท่ากันโดยไม่ปะปนกันและให้เป็นจํานวนที่มากที่สุด

วิธีการหา ค.ร.น.
1. โดยการหาผลคูณร่วม มีวิธีการดังนี้2. โดยการแยกตัวประกอบ มีวิธีการดังนี้
1) แยกตัวประกอบของจํานวนทุกจํานวนที่ต้องการหา ค.ร.น.
2) เลือกตัวประกอบตัวที่ซ้ํากันมาเพียงตัวเดียว
3) เลือกตัวประกอบตัวที่ไม่ซ้ํากันมาทุกตัว
4) นําจํานวนที่เลือกมาจากข้อ 2 และ 3 มาคูณกันทั้งหมด เป็นค่าของ ค.ร.น.3. โดยการหารสั้น มีวิธีการดังนี้
1) นําจํานวนทั้งหมดที่ต้องการหา ค.ร.น. มาตั้งเรียงกัน
2) หาจํานวนเฉพาะที่สามารถหารจํานวนทั้งหมดได้ลงตัว หรือหารลงตัวอย่างน้อย 2 จํานวน จํานวนใดหารไม่ได้ให้ดึงลงมา
3) ให้ทําซ้ําข้อ 2 จนกว่าจะหารอีกไม่ได้
4) นําตัวหารทั้งหมดและผลลัพธ์สุดท้ายมาคูณกัน ผลคูณคือค่าของ ค.ร.น.ประโยชน์ของ ค.ร.น.
1. ใช้ในการหาผลบวกและผลลบของเศษสวน โดยทําสวนใหเทากัน
2. ใช้ในการคํานวณงานบางอย่างที่ใช้เวลาต่างกัน และหาเวลาที่จะทําพร้อมกันในครั้งต่อไป

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ หรม.และ ครน.

โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนําความรู้เรื่อง ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา

 ตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
            ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนจะมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
                เมื่อเรียนรู้เสร็จแล้วอย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ โดย คุณครูษุภนุช ทะนันไธสง โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
คณิตศาสตร์ ป.6 เปิดดู 14 ครั้ง

ช่องของ ษุภนุช ทะนันไธสง

บ้านช่องกะพัดแสดงความคิดเห็น
เห็ดสามรส โป่งวัว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ป3การเงิน(6)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,00

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 15 ครั้ง
วัดหนองแหวน
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 15 ครั้ง
สฤษดิเดช
นาฬิกาและการบอกเวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 17 ครั้ง
วัดท่าแคลง
นาฬิกา

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านเนินดินแดง
โจทย์ปัญหาการบวก

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
ป3การเงิน(8)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (1)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 16 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านวังอีแอ่น
จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 16 ครั้ง
บ้านหนองเจ๊กสร้อย
ป.4การอ่านทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ชนิดเเละสมบัติรูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 14 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เส้นรอบวงของวงกลม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
สฤษดิเดช
การคูณและการหารจำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 16 ครั้ง
สฤษดิเดช
เรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การบวก

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านตาเลียว
รูปเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 15 ครั้ง
ไทยรัฐวิทยา 14
การวัดความยาว

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
นับลด นับเพิ่ม ทีละ2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวกลบคูณหารระคน ตอน2

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100,

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
จำนวนนับ

คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านตาเลียว
รูปทรงเรขาคณิต

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านคลองครก
เวทคณิต การบวกแบบทดจุด

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 14 ครั้ง
วัดเนินสูง
การคูณจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์... ม.1
เปิดดู 12 ครั้ง
บ้านเขาแก้ววิทยา
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 16 ครั้ง
บ้านมาบโอน
ป.3การเงิน(2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 11 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
ป.3การหารเศษส่วน (4)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านตาเลียว
โจทย์ปัญหาร้อยละ

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 17 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
รู้จักตัวเลข

คณิตศาสตร์... อ.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 19 ครั้ง
สฤษดิเดช
โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 19 ครั้ง
สฤษดิเดช
ป3การเงิน(5)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 14 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ป.3การหารเศษส่วน (2)

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ค.ร.น. ป.6

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 13 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
ค่าประจำหลัก

คณิตศาสตร์... ป.4
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดแก่งหางแมว
สมการค่าสัมบูรณ์

คณิตศาสตร์... -
เปิดดู 16 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การหารไม่ลงตัว

คณิตศาสตร์... ป.2
เปิดดู 15 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เวลา

คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 13 ครั้ง
วัดเนินโพธิ์
ทบทวนการบวกทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 12 ครั้ง
วัดเกาะโตนด
จำนวนนับที่มากกว่า100000

คณิตศาสตร์... ป.6
เปิดดู 15 ครั้ง
วัดสิงห์
เกมการเปลี่ยนหน่วยทศนิยม

คณิตศาสตร์... ป.5
เปิดดู 13 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team