คลิปการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Kindergarten อ.3 เปิดดู 25 ครั้ง

ช่องของ วรวรรณ สัจจาสัย

อนุบาลบ้านหนองคล้า

คลิปกิจกรรม "หนังสือเล่มเล็ก"
จากนิทานเรื่อง "กระดุ๊กกระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊ก"
ขอบคุณตัวอย่างสื่อจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลี ถนอมชาติ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีแสดงความคิดเห็น
อีแปะมีชีวิต

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 77 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 77 ครั้ง
บ้านคลองกะพง
การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 75 ครั้ง
วัดคลองขุด
พัฒนากล้ามเนื้อมือ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะภาษาสำหรับปฐมวัย

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 73 ครั้ง
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 86 ครั้ง
อนุบาลจันทบุรี
คลิปการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 73 ครั้ง
บ้านเขามะปริง
พยัญชนะไทยน่ารู้

Kindergarten... อ.1
เปิดดู 79 ครั้ง
วัดหนองบัว
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย:ชุด

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 76 ครั้ง
วัดช้างข้าม
ลูกบอลพยัญชนะไทย

Kindergarten... อ.2
เปิดดู 78 ครั้ง
บ้านสังข์ทอง
คลิปการเรียนรู็ส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐ

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 84 ครั้ง
บ้านชำโสม
หัดอ่าน a-z

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 84 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง
กิจกรรมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย : ชุดสื่อกา

Kindergarten... อ.3
เปิดดู 100 ครั้ง
วัดช้างข้าม

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team