EP1 : เรื่อง การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เปิดดู 22 ครั้ง


ช่องของ สุทัศน์ วิลัยการ

สฤษดิเดชแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การแบ่งเซลล์ (Miosis)

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 70 ครั้ง
สฤษดิเดช
ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 93 ครั้ง
บ้านตาเลียว
แนะนำการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
หนูน้อยรีไซเคิล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ปฏิกิริยารีดอกซ์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... -
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
กฎการสะท้อนของแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 85 ครั้ง
สฤษดิเดช
เทคโนโลยีอวกาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 95 ครั้ง
สฤษดิเดช
วัฏจักรน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 73 ครั้ง
บ้านตาเลียว
สื่อสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต เรื่อง กา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.4
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
EP1 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
สฤษดิเดช
การค้นพบของเมนเดล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 85 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอน การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 113 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 122 ครั้ง
สฤษดิเดช
ผังงาน ผังใจ เขียนแบบไหนมาดูกัน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สื่อประกอบการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 93 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
องค์ประกอบของระบบนิเวศ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 94 ครั้ง
สฤษดิเดช
วัฏจักรของน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การเกิดฤดูกาล

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
อุปราคา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 101 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 106 ครั้ง
สฤษดิเดช
หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อค

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
บ้านตาเลียว
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติที่บูรณา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 97 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
เงามืดและเงามัว

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 78 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 64 ครั้ง
บ้านตาเลียว
เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 95 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
สฤษดิเดช
ห้องเรียนครูพิมพ์ ส้มตำรสเด็ด ,วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 90 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 51 ครั้ง
วัดนายายอาม
คลิปการสอน วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 82 ครั้ง
สฤษดิเดช
โครโมโซม

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 68 ครั้ง
สฤษดิเดช
รูปร่างของดวงจันทร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 50 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ระบบย่อยอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 49 ครั้ง
สฤษดิเดช
รู้เท่าทันป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 92 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 83 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 2

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 67 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเกิดภาพสะท้อน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 95 ครั้ง
วัดสิงห์
พืช

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 105 ครั้ง
บ้านตาเลียว
ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 106 ครั้ง
สฤษดิเดช
หยาดน้ำฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 109 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลิปการสอน การหาภาพจากกระจกเงาโค้ง ด้วยวิธีการค

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 90 ครั้ง
สฤษดิเดช
สมบัติของดิน

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.2
เปิดดู 107 ครั้ง
บ้านตาเลียว
คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเค

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 93 ครั้ง
สฤษดิเดช
รอยเท้าดิจิทัล digital footprint

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 86 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
กระจกเงาโค้ง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 79 ครั้ง
สฤษดิเดช
การเขียนรายงาน Science Project

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 107 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอนการหาภาพจากเลนส์ด้วยวิธีการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 67 ครั้ง
สฤษดิเดช
คลิปการสอนการหักเหแสง

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.3
เปิดดู 83 ครั้ง
สฤษดิเดช
ระบบทางเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 96 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ระบบย่อยอาหาร ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 88 ครั้ง
บ้านโป่งวัว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team