การใช้งานอินเทอร์เน็ต
Computer เปิดดู 52 ครั้ง

Creator : ธีรยุทธ ยมหา

บ้านวังไม้แดง


    


แสดงความคิดเห็น
สบู่สมุนไพร สูตรทานาคา ราคา 35 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี...
บ้านวังไม้แดง
Computer
เปิดดู 53 ครั้ง2
การใช้คอมพิวเตอรืในการแก้ปัญหา...
บ้านวังไม้แดง
Computer
เปิดดู 84 ครั้ง2
การใช้งานอินเทอร์เน็ต...
บ้านวังไม้แดง
Computer
เปิดดู 52 ครั้ง2
หลักการทำงานของภาพกราฟิก...
อนุบาลบ้านหนองคล้า
Computer (ม.3)
เปิดดู 33 ครั้ง2
ความหมายและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์...
บ้านวังไม้แดง
Computer (ม.3)
เปิดดู 57 ครั้ง2
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต...
บ้านวังไม้แดง
Computer (ม.3)
เปิดดู 65 ครั้ง2
ซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ระบบ...
บ้านวังไม้แดง
Computer (ม.3)
เปิดดู 94 ครั้ง2
ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้...
บ้านวังไม้แดง
Computer (ม.3)
เปิดดู 67 ครั้ง2
คอมพิวเตอร์ เรื่องภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยี...
โรงเรียนวัดหนองบัว
Computer (ม.1)
เปิดดู 3 ครั้ง
ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร...
บ้านวังไม้แดง
Computer (ม.1)
เปิดดู 57 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform