คลังสื่อของ ธีรยุทธ ยมหา
ม.1 ภาษาไทย 05 หลักภาษาไทย 1

ภาษาไทย (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 87 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.1 ภาษาไทย 04 พระไชยสุริยา

ภาษาไทย (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 70 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.1 ภาษาไทย 01.นิราศภูเขาทอง

ภาษาไทย (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 77 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.1 ภาษาไทย 02 โครงโลกนิติ

ภาษาไทย (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 75 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.1 ภาษาไทย 03 สุภาษิต

ภาษาไทย (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 56 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.1 ภาษาไทย 06 หลักภาษาไทย 2

ภาษาไทย (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 104 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.1 วิทยการคำนวณ 04 การโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 130 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.1 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงนามธรรม

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 140 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.1 วิทยการคำนวณ 05 ข้อมูลและการประมวลผล

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 134 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.1 วิทยการคำนวณ 02 การแก้ปัญหา

วิทยาการคำนวณ (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 140 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.3 วิทยการคำนวณ 03 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 130 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.3 วิทยการคำนวณ 02 การวางแผนการพัฒนา

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 119 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.2 วิทยการคำนวณ 03 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 117 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.2 วิทยการคำนวณ 05 การใช้เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 140 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.3 วิทยการคำนวณ 01 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 125 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.2 วิทยการคำนวณ 01 แนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 146 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ความหมายและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer (ม.2)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 57 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การใช้คอมพิวเตอรืในการแก้ปัญหา

Computer (ม.2)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 79 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

Computer (ม.2)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 53 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

Computer (ม.2)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 94 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.2 วิทยการคำนวณ 04 เทคโนโลยีสื่อสาร

วิทยาการคำนวณ (ม.2)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 121 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.3 วิทยการคำนวณ 04 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 123 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer (ม.3)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 64 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ม.3 วิทยการคำนวณ 03 การประมวลผลข้อมูล

วิทยาการคำนวณ (ม.3)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 130 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

Computer (ม.3)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 67 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

Computer (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 57 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 52 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1)

บ้านวังไม้แดง

เปิดดู 75 ครั้ง ระบบอนุมัติแล้ว

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Chan1 Team Creator