ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
Computer เปิดดู 4 ครั้ง

ช่องของ ธีรยุทธ ยมหา

บ้านวังไม้แดงแสดงความคิดเห็น
เงาะอัญชันลอยแก้ว

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

Computer...
เปิดดู 2 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง2
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer...
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง2
การใช้คอมพิวเตอรืในการแก้ปัญหา

Computer...
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง2
ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

Computer...
เปิดดู 4 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง2
ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

Computer... ม.1
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง2
ความหมายและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer... ม.1
เปิดดู 3 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง2
หลักการทำงานของภาพกราฟิก

Computer... ม.3
เปิดดู 3 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า2
การใช้งานอินเทอร์เน็ต

Computer... ม.3
เปิดดู 2 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง2
ซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

Computer... ม.3
เปิดดู 6 ครั้ง
บ้านวังไม้แดง2

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team