การดูแลเสื้อผ้า
การงานพื้นฐานอาชีพ เปิดดู 23 ครั้ง

ช่องของ สุกัญญา โถสุวรรณ์

บ้านวังไม้แดงแสดงความคิดเห็น
เห็ดหย็อง โรงเรียนวัดหมูดุด

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การสร้างตารางใน Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 33 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า2
การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโ

การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 85 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.6
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 46 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Keyframe ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 66 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.1
เปิดดู 87 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ... อ.3
เปิดดู 86 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 75 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame ใน Kindmaste

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 68 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การทำลิงค์เชื่อมโยงภายในเอกสาร Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 78 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การแทรกลิงค์ภายนอกและการทำหัวข้อย่อยด้วย Bullet

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 69 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team