ผักสวครัวรั้วกินได้
การงานพื้นฐานอาชีพ - เปิดดู 22 ครั้ง

ช่องของ แสงเดือน เข็มนาค

บ้านวังไม้แดงแสดงความคิดเห็น
น้ำมะปี๊ดหอมหวาน

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ... อ.3
เปิดดู 86 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโ

การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 85 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.6
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Keyframe ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 66 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การทำลิงค์เชื่อมโยงภายในเอกสาร Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 78 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 75 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame ใน Kindmaste

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 68 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.1
เปิดดู 87 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การสร้างตารางใน Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 33 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 46 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การแทรกลิงค์ภายนอกและการทำหัวข้อย่อยด้วย Bullet

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 69 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team