นิทานส่งเสริมการเรียนภาษาไทย อ.2 เรื่อง จ๊ะจ๋าแต่งตัว
- เปิดดู 90 ครั้ง

Creator : สุทิน ศิริสรรพ

วัดหนองแหวน


    


แสดงความคิดเห็น
คุกกี้เนื้อนวลไข่เค็ม ราคา 50 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


พหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน...
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
-
เปิดดู 3 ครั้ง
หิน...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
-
เปิดดู 5 ครั้ง
การขออนุญาตลาออกจากราชการ...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
-
เปิดดู 3 ครั้ง
ผลงานคุรุชนคนคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
-
เปิดดู 7 ครั้ง
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2...
สฤษดิเดช
-
เปิดดู 99 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดช้างข้ามฯ...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
-
เปิดดู 7 ครั้ง
เสียงรอบตัว...
บ้านตาเลียว
-
เปิดดู 154 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม โรงเรียนวัดทอง...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 32 ครั้ง
รายงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมการจัดกิจ...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
- (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร...
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
-
เปิดดู 2 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนวั...
โรงเรียนวัดหนองสีงา
-
เปิดดู 15 ครั้ง
รายงานสรุปผลการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบ...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
-
เปิดดู 5 ครั้ง
การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท...
โรงเรียนบ้านเขามะปริง
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 5 ครั้ง
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนชั้นป 3 พหุปัญญาโดยใช้แบ...
โรงเรียนวัดพลับพลา
- (ป.3)
เปิดดู 14 ครั้ง
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน...
โรงเรียนสฤษดิเดช
- (ป.4)
เปิดดู 102 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศรัทธาตะ...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 7 ครั้ง
วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
-
เปิดดู 8 ครั้ง
รายงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการสืบเสาะป1 โรงเรี...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
- (ป.1)
เปิดดู 6 ครั้ง
เศษส่วนและทศนิยม...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
-
เปิดดู 6 ครั้ง
สระ า...
บ้านตาเลียว
- (อ.3)
เปิดดู 100 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 5 ครั้ง
รายงานกิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาโรงเรียนบ้านโค...
โรงเรียนบ้านโคกวัด
-
เปิดดู 4 ครั้ง
วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี...
โรงเรียนวัดโป่งแรด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 13 ครั้ง
วัฏจักรชีวิตสัตว์...
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
- (ป.3)
เปิดดู 4 ครั้ง
วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี...
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
-
เปิดดู 12 ครั้ง
แผนการสอน...
โรงเรียนบ้านประแกต
- (ป.2)
เปิดดู 3 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญา โรงเรียนวัดช้างข้าม...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
-
เปิดดู 7 ครั้ง
งานพหุปัญญา ...
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
-
เปิดดู 4 ครั้ง
ฝน...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
- (อ.3)
เปิดดู 10 ครั้ง
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
-
เปิดดู 104 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
-
เปิดดู 9 ครั้ง
การบวก...
บ้านตาเลียว
- (อ.2)
เปิดดู 94 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาฯกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามั...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
-
เปิดดู 9 ครั้ง
การจัดกิจกรรมพหุปัญญา โรงเรียนวัดท่าแคลง...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 7 ครั้ง
รักการอ่าน...
บ้านตาเลียว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 138 ครั้ง
วิถีเด็กไทย น้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติปี2567...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
-
เปิดดู 14 ครั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
- (ป.3)
เปิดดู 2 ครั้ง
เด็กดี วิถีโป่งวัว...
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
-
เปิดดู 11 ครั้ง
แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา...
โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
- (ม.3)
เปิดดู 6 ครั้ง
มัคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านซอยสองฯ...
โรงเรียนบ้านซอยสอง
-
เปิดดู 7 ครั้ง
การจัดกิจกรรมพหุปัญญา โรงเรียนวัดท่าแคลง...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 9 ครั้ง
ส่วนต่างๆของวงกลม...
วัดจันทนาราม
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 23 ครั้ง
โครวงานอัญชันของหนู โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิ...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 9 ครั้ง
โรงเรียนวัดวังหิน (เจียงบรรจงราษฎร์นุเคราะห์) ...
โรงเรียนวัดวังหิน
- (ป.5)
เปิดดู 5 ครั้ง
อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)...
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
-
เปิดดู 8 ครั้ง
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด...
สฤษดิเดช
-
เปิดดู 139 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
- (ป.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
- (ป.2)
เปิดดู 4 ครั้ง
คลื่นกล...
สฤษดิเดช
- (ม.3)
เปิดดู 108 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform