เรียงความ
- ม.1 เปิดดู 91 ครั้ง


    


แสดงความคิดเห็น
น้ำสมุนไพร ราคา 10 บาท

C Shop | ผลิตภัณฑ์โรงเรียนสร้างอาชีพ


หิน...
โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
-
เปิดดู 5 ครั้ง
โครงงานเรื่องขนมปั้นแป้ง ปีการศึกษา 2566 โรงเรี...
โรงเรียนวัดดอนตาล
- (อ.3)
เปิดดู 10 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม โรงเรียนวัดทอง...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 32 ครั้ง
ศาลหลักเมืองและค่ายตากสิน...
โรงเรียนสฤษดิเดช
- (ป.4)
เปิดดู 102 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิช...
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
- (ป.2)
เปิดดู 6 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญา...
โรงเรียนวัดหนองบัว
-
เปิดดู 7 ครั้ง
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศรัทธาตะ...
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง
งานพหุปัญญา ...
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
-
เปิดดู 4 ครั้ง
เด็กดี วิถีโป่งวัว...
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
-
เปิดดู 11 ครั้ง
สถานะของสสาร...
บ้านตาเลียว
- (ป.4)
เปิดดู 150 ครั้ง
วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี...
โรงเรียนวัดโป่งแรด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 13 ครั้ง
รายงานกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20ก...
โรงเรียนวัดดอนตาล
- (อ.3)
เปิดดู 8 ครั้ง
โครวงานอัญชันของหนู โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิ...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 9 ครั้ง
วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี...
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
-
เปิดดู 8 ครั้ง
พหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน...
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
-
เปิดดู 3 ครั้ง
พระอุโบสถเก่าวัดดอนตาล (วัดหนองน้ำเย็น)...
โรงเรียนวัดดอนตาล
- (ป.5)
เปิดดู 100 ครั้ง
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต...
บ้านตาเลียว
- (ป.5)
เปิดดู 100 ครั้ง
ฝน...
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
- (อ.3)
เปิดดู 10 ครั้ง
รายงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการสืบเสาะป1 โรงเรี...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
- (ป.1)
เปิดดู 6 ครั้ง
แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
-
เปิดดู 9 ครั้ง
รายงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมการจัดกิจ...
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
- (ป.2)
เปิดดู 5 ครั้ง
โจทย์ปัญหากำไร ขาดทุน ลดราคา 2...
สฤษดิเดช
- (ป.2)
เปิดดู 99 ครั้ง
คลื่นกล...
สฤษดิเดช
- (ม.3)
เปิดดู 108 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง...
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
-
เปิดดู 5 ครั้ง
วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี...
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
-
เปิดดู 12 ครั้ง
การบวก...
บ้านตาเลียว
- (อ.2)
เปิดดู 94 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนบ้าน...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
-
เปิดดู 7 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้...
โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 4 ครั้ง
การใช้งาน Google Doc เบื้องต้น...
อนุบาลบ้านหนองคล้า
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 95 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 5 ครั้ง
อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ.(1)...
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
-
เปิดดู 8 ครั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=uVCyW0FTgJg...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
-
เปิดดู 2 ครั้ง
วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี...
โรงเรียนวัดช้างข้าม
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 8 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมด้านพหุปัญญาสถานศึกษา โรงเรียนวั...
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
-
เปิดดู 13 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญา รร.วัดเกาะขวางฯ...
โรงเรียนวัดเกาะขวาง
-
เปิดดู 8 ครั้ง
รายงานโครงงานอัญชันของหนู โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอ...
โรงเรียนวัดทองทั่ว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 15 ครั้ง
รักการอ่าน...
บ้านตาเลียว
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 138 ครั้ง
คุรุชน คนคุณธรรม...
โรงเรียนบ้านต้นกระบก
-
เปิดดู 10 ครั้ง
การจัดกิจกรรมพหุปัญญา โรงเรียนวัดท่าแคลง...
โรงเรียนวัดท่าแคลง
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 7 ครั้ง
วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี...
โรงเรียนวัดหนองสีงา
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 12 ครั้ง
กำไร ขาดทุน ลดราคา ตอนที่ 3(หาทุนหรือราคาที่ติด...
สฤษดิเดช
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 139 ครั้ง
นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนว...
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
-
เปิดดู 4 ครั้ง
4 Love 4 Learn สู่การสืบสาน ต่อยอด ตามหลักพระรา...
โรงเรียนบ้านยางระหง
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 10 ครั้ง
มัคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ้านซอยสองฯ...
โรงเรียนบ้านซอยสอง
-
เปิดดู 7 ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา...
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
- (ทุกระดับชั้น)
เปิดดู 6 ครั้ง
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนชั้นป 3 พหุปัญญาโดยใช้แบ...
โรงเรียนวัดพลับพลา
- (ป.3)
เปิดดู 14 ครั้ง
ผลงานคุรุชนคนคุณธรรม นายพัชรพงศ์ เกลียดความชั่...
โรงเรียนวัดแสลง
-
เปิดดู 9 ครั้ง
มุมภายในรูปเหลี่ยมใดๆ...
สฤษดิเดช
-
เปิดดู 105 ครั้ง
ประวัติหมู่บ้านคลองลาว...
โรงเรียนบ้านคลองลาว
-
เปิดดู 104 ครั้ง
ป.3โจทย์ปัญหาการคูณ(1)...
บ้านตาเลียว
- (ป.3)
เปิดดู 126 ครั้ง

CHAN1 PLAY Thai Education Platform