เรื่องอินเทอร์เน็ต
การงานพื้นฐานอาชีพ ม.1 เปิดดู 24 ครั้ง

ช่องของ ดนยา ภู่ระหงษ์

อนุบาลบ้านหนองคล้าแสดงความคิดเห็น
เห็ดหย็อง โรงเรียนวัดหมูดุด

C Shop สินค้า 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์


การเรียนรู้ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารด้วยวิดีโอโ

การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 85 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame ใน Kindmaste

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 68 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การแทรกลิงค์ภายนอกและการทำหัวข้อย่อยด้วย Bullet

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 69 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ Keyframe ใน Kindmaster

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 66 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การประกอบอาหาร

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.6
เปิดดู 88 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 75 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การทำลิงค์เชื่อมโยงภายในเอกสาร Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 78 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
การสร้างตารางใน Google Doc

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.2
เปิดดู 33 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ของเล่นของใช้

การงานพื้นฐานอาชีพ... อ.3
เปิดดู 86 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

การงานพื้นฐานอาชีพ... ม.3
เปิดดู 46 ครั้ง
อนุบาลบ้านหนองคล้า
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดิน

การงานพื้นฐานอาชีพ... ป.1
เปิดดู 87 ครั้ง
โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

CHAN1 PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team