ลงทะเบียนแอดมินโรงเรียน
  จำนวนแอดมิน เขต + แอดมินโรงเรียน
  ดูข้อมูลทุพโภชนาการ 2562
  สถิติการเข้าระบบ
 
การจัดสรรงบประมาณ
 โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน
 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
 โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ (ประเทศ)

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
 ปีงบประมาณ 2561
 ปีงบประมาณ 2562
 ปีงบประมาณ 2561
 ปีงบประมาณ 2562
 ปีงบประมาณ 2560
รายงานภาวะทุพโภชนาการ ระดับประเทศ
ข้อมูลแยกตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
2562
 
ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 : ระดับประเทศ

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

24.55%
จำนวนนักเรียน  3,828,602 ค่าร้อยละ การจัดลำดับ
ผอม  242,776 6.34
เตี้ย  161,210 4.21
เริ่มอ้วน+อ้วน  336,678 8.79
ผอม+เตี้ย  110,852 2.90
อ้วน+เตี้ย  88,352 2.31
ไม่มีภาวะ  2,888,734 ร้อยละ 75.45

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 จำแนกตามภาค
ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 จำแนกตามจังหวัด


Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net