สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดท่าแคลง

หัวข้อข่าว ***
1.การศึกษาพิเศษ ***
2.ภาษาสำหรับเด็ก ***
3.ทักษะชีวิต ***
4.การมีส่วนร่วมในชุมชน ***
5.เทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย ***
6.โครงงานบัวลอยหลากสี ***
7.การทำการเกษตร ***
8.การเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ***
9.การตรวจสุขภาพครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ***
10.การศึกษาปฐมวัย ***
11.การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ***
12.โครงงานอาชีพ ไก่ไข่ ***
13.กิจกรรมเข้าค่ายอบรมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ English Camp ***
14.การทำวุ้น ***
15.ครูต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ชั้นเรียน ***
16.โครงงานอาชีพ โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) ***
17.มาตรการป้องกันโควิด 19 ของโรงเรียนวัดท่าแคลง ***
18.ครูต้นแบบการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ***
19.เข้าร่วมอบรมค่ายธรรมะ ณ โรงเรียนวัดช้างข้าม ***
20.เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่ ***
21.การนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(โรงเรียนวัดท่าแคลง) ***
22.การประกวดแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่นในการจัดทำคลิปวิดีโอการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ***