สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดท่าแคลง

หัวข้อข่าว ***
1.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ***
2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ***
3.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ***
4.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ***
5.O5 ข้อมูลการติดต่อ ***
6.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ***
7.O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ***
8.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ***
9.รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ ***
10.O3 อำนาจหน้าที่ ***
11.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ***
12.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ***
13.O1 โครงสร้าง ***
14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ***
15.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ***
16.นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล ***
17.การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล ***
18.รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ***
19.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ***
20.O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ***
21.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ***
22.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ***
23.การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ***
24.การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ***
25.แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ***
26.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ***
27.รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี ***
28.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ***
29.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ***
30.การพัฒนาบุคลากร ***