สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านคลองลาว

หัวข้อข่าว ***
1.ปลูกผัก วอเตอร์เครส (Watercress) ***
2.กิจกรรมวันแม่ ***
3.อบรม "สื่อภาพยนตร์สั้น" ***
4.สถานีพัฒนาที่ดิน ***
5.กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ***
6.การทดสอบอ่านออกเขียนได้ ป.4 ***
7.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ***
8.ถวายเทียนพรรษา ***
9.ถุงยังชีพ และหน้ากากผ้าของสภากาชาดไทย ***
10. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ***
11.นิเทศกำกับติดตามและประเมินผล โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.จบ.1 ***
12.การสอนซ่อมเสริม วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ***
13.ภาพยนตร์สั้น เรื่อง กรชกาย ***
14.ภาพยนตร์สั้น เรื่อง สำนึกดี สังคมงาม ***