สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดเนินสูง

หัวข้อข่าว ***
1.O5 ข้อมูลการติดต่อ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
2.O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนวัดเนินสูง ***
3.O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
4.O8 Q&A โรงเรียนวัดเนินสูง ***
5.O9 Social Network โรงเรียนวัดเนินสูง ***
6.O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนวัดเนินสูง ***
7.O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี โรงเรียนวัดเนินสูง ***
8.O12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน โรงเรียนวัดเนินสูง ***
9.O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี โรงเรียนวัดเนินสูง ***
10.O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนวัดเนินสูง ***
11.O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
12.O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการบริการ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
13.O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
14.O18 E–Service โรงเรียนวัดเนินสูง ***
15.O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
16.O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
17.O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โรงเรียนวัดเนินสูง ***
18.O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี โรงเรียนวัดเนินสูง ***
19.O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนวัดเนินสูง ***
20.O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนวัดเนินสูง ***
21.O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนวัดเนินสูง ***
22.O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โรงเรียนวัดเนินสูง ***
23.O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
24.O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
25.O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
26.O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดเนินสูง ***
27.O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนวัดเนินสูง ***
28.O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โรงเรียนวัดเนินสูง ***
29.O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy โรงเรียนวัดเนินสูง ***
30.O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โรงเรียนวัดเนินสูง ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1