สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

หัวข้อข่าว ***
1.นิเทศภายใน โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ***
2.กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ***
3.ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ***
4.พิธีมอบทุนการศึกษา สโมสรโรตารีจันทบุรี สโมสรโรตารีพระโขนง ***
5.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ***
6.พิธีไหว้ครูโงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ***
7.เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านห้วงกระแจะฯ ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1