สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดโขดหอย

หัวข้อข่าว ***
1.นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ***
2.ประกาศ โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) ***
3.แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ***
4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ***
5.O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***
6.O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ***
7.O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ***
8.O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ***
9.O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ***
10.O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***
11.O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม ***
12.O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ***
13.O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โรงเรียนวัดโขดหอย ***
14.แผนการดําเนินงานตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ***
15.O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ***
16.ประกาศโรงเรียนวัดโขดหอยฯ เรื่อง การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ***
17.O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ***
18.O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ***
19.O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ***
20.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2566 ***
21.O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
22.O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ***
23.O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ***
24.O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ***
25.O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ***
26.ประกาศโรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ***
27.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ***
28.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี2566 โรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) ***
29.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
30.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1