สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดหนองแหวน

หัวข้อข่าว ***
1.การปลูกผักปลอดสารพิษ ***
2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดกระบวนการเพศวิถีศึกษา ***
3.รู้จักแอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับคุณครู เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกยิ่งขึ้น ***
4.โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล แบบออนไลน์ ***
5.รู้จักกับโรค ชิคุนกุนยา หรือ ไข้ปวดข้อยุงลาย ***
6.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ "Phonics snakes and ladders game" ***
7.วรสารประชาสัมพันธ์ ***
8.เครื่องสร้างละอองน้ำ ***
9.ปื่นพ่นหมอกควัน ***