สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดคมบาง

หัวข้อข่าว ***
1.O18 E–Service ***
2.O18 E–Service ***
3.O18 E–Service ***
4.O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล ***
5.O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ***
6.O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ***
7.O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ***
8.O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ***
9.จดหมายข่าวคมบาง ***
10.จดหมายข่าวคมบาง ***
11.O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ***
12.O9 Social Network ***
13.O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ***
14.O8 Q&A ***
15.O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ***
16.O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ***
17.O5 ข้อมูลการติดต่อ ***
18.O2 ข้อมูลผู้บริหาร ***
19.O1 โครงสร้าง ***
20.O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***
21.O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม ***
22.O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ***
23.O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ***
24.O3 อำนาจหน้าที่ ***
25.O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ***
26.O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน ***
27.O18 E-Service ***
28.O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ***
29.O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ***
30.O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***