สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

หัวข้อข่าว ***
1.กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ***
2.กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ***
3.อบรมการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 - 6 ***
4.สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ***
5.จัดอบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ***
6.ขอขอบพระคุณ วิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ และ คุณธนวันต์ ทวีวงศ์ ที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมู+เกี๊ยว ขนมและน้ำชามะนาวให้กับนักเรียน ***
7.ขอขอบพระคุณ คุณธนวันต์ ทวีวงศ์ ที่มอบอาหารและขนมให้กับนักเรียนที่ไปเข้าค่ายลูกเสือ ***
8.เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองกะพง ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ***
9.ขอขอบคุณสโมสรโรตารีจันทบุรี ที่ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) ไปรับชมภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่อง 9 ศาสตรา ***
10.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.เขาวัว มาตรวจสุขภาพฟัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ***
11.สอบ RT เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ***
12.ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรระดับท้องถิ่น ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ***
13.ขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลเนินสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการช่วยเหลือทางโรงเรียนเพื่อเปลี่ยนธงชาติ ***
14.เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567 ***
15.ร่วมการอบรมฝึกจับ “งู” อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย ***
16.การประเมินผลการคัดเลือกกิจกรรม คลิปภาพยนตร์สั้น “ครอบครัวคุณธรรม” ***
17.กิจกรรมงานวันเด็ก ปีการศึกษา 2567 ***
18.กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ***
19.อบรม "สร้างการรับรู้และเท่าทันภัยในโลกดิจิทัล และการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม" ***
20.สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ***
21.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดจันทบุรี ณ Oasis sea world อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ***
22.เข้าสอบนักธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ***
23.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี ***
24.ยินดีกับ นางปณิตา วรัจฉรียกุล ได้รับรางวัล ICT Talent ภาครัฐ ผู้มีผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 ในระดับ “ ดีเด่น “ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ***
25.ร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล 83 ปี พระเดชพระคุณพระราชจันทโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ***
26.ร่วมกันเก็บขยะกระทงขึ้นจากคลองศาลากลางน้ำ ***
27.ร่วมกันจัดทำกระทงสืบสานประเพณีไทยในวันลอยกระทง และรายได้สมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ***
28.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ***
29.เข้าร่วมกิจกรรม กสทช.พบประชาชน นำความรู้สู่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ "สร้างการรับรู้และเท่าทันภัยในโลกดิจิทัล" ***
30.เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.การคัดกรอง ความสามารถในการอ่านและการเขียน ระดับชั้น ป.1 - ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 793
2.สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 652
3.คลิบ VDO โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน (โทษของกัญชาและยาเสพติด) 284
4.คลิบ VDO โทษของกัญชาและยาเสพติด 100 ข้อ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 229
5.คลิบ VDO ห่างกันไว้นะ โทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน (โทษของกัญชาและยาเสพติด) 196
6.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 192
7.งานมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 191
8.ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้แข่งขันกีฬาเปตองมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน ประจำปี 2565 วันที่ 22-25 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี 181
9.ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ๒๕๖๕ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) 179
10.โรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมานราษฎร์นุกูล) มาศึกษาดูงานต้นแบบ สถานศึกษาพอเพียง 169