สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

หัวข้อข่าว ***
1.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***
2.การขับเคลื่อนจริยธรรม ***
3.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***
4.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ***
5.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ***
6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ***
7.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
8.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ***
9.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ***
10.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ***
11.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ***
12.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ***
13.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
14.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
15.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
16.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ***
17.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ***
18.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ***
19.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ***
20.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ***
21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ***
22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ***
23.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ***
24. E–Service ***
25.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ***
26.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ***
27.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ***
28.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ***
29.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ***
30.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ***