สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

หัวข้อข่าว ***
1.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ***
2.ข่าวประชาสัมพันธ์ ***
3.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ***
4.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ***
5.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***
6.การขับเคลื่อนจริยธรรม ***
7.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***
8.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ***
9.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ***
10.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ***
11.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ***
12.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
13.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ***
14.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ***
15.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ***
16.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ***
17.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
18.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
19.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ***
20.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ***
21.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ***
22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ***
23.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ***
24.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ***
25.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ***
26.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ***
27.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ***
28.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ***
29.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ***
30.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ***