สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนวัดโป่งแรด

หัวข้อข่าว ***
1.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ***
2.จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2566 ***
3.จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2566 ***
4.จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2566 ***
5.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ***
6.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ***
7.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ***
8.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ***
9.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ***
10. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ***
12.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ***
13.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***
14.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ***
15.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ***
16.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ***
17.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ***
18.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ***
19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ***
20. การขับเคลื่อนจริยธรรม ***
21.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ***
22.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ***
23.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
24.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
25.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ***
26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ***
27.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ***
28.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ***
29.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ***
30.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1