สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียน

หัวข้อข่าว ***
1.หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ***
2.หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ***
3.หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ***
4.หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ***
5.หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ***
6.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ***
7.ต้นหูกวางหนึ่งเดียวในโลก ***
8.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ***
9.ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพราะเห็ด (Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ***
10.ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ***
11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ***
12.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ***
13.ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ***
14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 ***
15.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์(Shopping List) ประจำปีงบประมาณ 2563(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ***
16.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์(Shopping List) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ***
17.หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ***
18.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2563 ***
19.โรคชิคุนกุนยา หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลายx2 ***
20.บทความ กฎหมายหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต ***
21.บทความ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ***
22.การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ชีวิต ***
23.ผลอะโวคาโดอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์มากมาย ***
24.คู่มือการปฏิบัติงานนางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์ ***
25.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการใช้ประโยชน์) ***
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการพัฒนา) ***
27.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ) ***
28.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ***
29.แนวทางการปฏิบัติงานว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ***
30.การขออนุมัติไปราชการ ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1. 51270
2.หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 48474
3.คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ" 22361
4.ข่าวด่วน เด็กพิเศษถูกครูพี่เลี้ยงทารุณ ด้านคนทำลั่น หนูขอโทษ-หนูพักผ่อนน้อย ไม่ได้ตั้งใจ 13964
5.จดหมายข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39 12663
6.สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป 10947
7.เทคนิค Excel ง่ายๆ ในงานธุรการชั้นเรียน 9894
8.Online School อ.3 : กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 8675
9.หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7842
10.การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 7118