Coding

ตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ Coding (Unplug) ป.1 - 3

          แนวทางจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา หนังสือคู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ที่เหมาะสมกับบริบทในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล คู่มือเป็นตัวอย่างวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนLeave a Comment