Coding

แนวทางจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) Coding ป.6

Coding ป.6

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551Leave a Comment