Sujira Thodsarod
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


เนตรดาว ยั่งยืน
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


อารีญา พวงสวัสดิ์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


วันทนีย์ แซ่ซ้ง
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


รมย์ธีรา บัวแพง
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


เมืองนครราชสีมา 2006 YAMAHA COMPETITION XI


          โรงเรียนเมืองนครราชสีมาก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 รวมเป็นเวลา 64 ปี เดิมเปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการการศึกษาแผนใหม่ จึงเปิดสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.7) ในเวลาต่อมา วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาระบบ 6 - 3 - 3 คือ เรียนชั้นประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับละ 3 ปี และให้รวมโรงเรียนประถมศึกษามารวมอยู่ในสังกัดเดียวกัน

          โรงเรียนเมืองนครราชสีมาโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 ตุลาคม 2523 และโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครราชสีมา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

          ตั้งอยู่เลขที่ 310 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทรศัพท์ 044-242-364 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป), 044-247635 (ฝ่ายวิชาการ) โทรสารหมายเลข 044-247-635
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 
วิดิโอยอดนิยม
 Powered By www.thaieducation.net