การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

Thai Education Community News : ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

VDO นำเสนอนวัตกรรมความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
        จากที่ได้พบ มีนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ยังไม่เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 จำนวน 10 คน จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข

        ฉะนั้นครูผู้สอนจึงเห็นความสำคัญที่ต้องแก้ไขปัญหานี้ โดยการนำแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 มาให้ใช้ฝึกทักษะนักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดฝึกทักษะอย่างมีนัยทางสถิติที่ไปทิศที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ที่มีต่อผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/1

2.เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียน
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ที่มีต่อผลการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

สมมติฐานของการศึกษา
"นักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000มีผลทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน”

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 10 คน โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

ประโยชน์ที่ว่าจะได้รับ
1.ทำให้ครูมีการศึกษา ค้นคว้า เกิดความเคลื่อนไหวทางวิชาการอยู่เสมอ
2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์
และมีผลการเรียนดีเพิ่มขึ้นสรุปผลกการวิจัย
        ผลการวิจัยในครั้งนี้ปรากฏว่า เมื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 สูงกว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนการใช้ฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ ก่อนเรียนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 11.2 คิด เป็นร้อยละ 56 ผลการทดสอบหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 16.7 คิดเป็นร้อยละ 83.5 คิดเป็นความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 27.5 ซึ่งพบว่าผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน


ผลงานนวัตกรรมโดย


.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา)...อ่าน 32 ครั้ง
งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563...อ่าน 10 ครั้ง
ยินดีต้อนรับ นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 6 ครั้ง
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1...อ่าน 15 ครั้ง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม...อ่าน 31 ครั้ง
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171...อ่าน 134 ครั้ง
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว...อ่าน 63 ครั้ง
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล...อ่าน 1 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)...อ่าน 72 ครั้ง
“สมุนไพรท้องถิ่น ป้องกันยุงร้าย” โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม...อ่าน 67 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา)
งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563
ยินดีต้อนรับ นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)
“สมุนไพรท้องถิ่น ป้องกันยุงร้าย” โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
VDO SHOW เก็บ เล่า เรื่องราวการฝึกประการณ์
ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทาง วิชาการสู่ความสำเร็จ
การบริหารงานวิชาการ พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับตำแหน่ง
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การแยกขยะ


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 24 พศจิกายน 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้า...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 พศจิกายน 2563 ]
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 3 พศจิกายน 2563 ]
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 พศจิกายน 2563 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ]
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ]
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.