สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Thai Education Community News : ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

VDO นำเสนอผลงานสบู่สมุนไพรพาฝัน

 

จากกระบวนการเรียนรู้แบบSTEAM EDUCATION


ความสำคัญและที่มา

ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริง เกิดทักษะในการคิด วิเคราะห์ เชื่องโยงกับกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้รอบด้าน สามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอดคล้องกับทักษะที่ความจำเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21


มาตรฐานและตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง1.1

ป 5/1อธิบายเหตุผลในการทํางานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทํางาน

ป 5/2ใช้ทักษะการจัดการในการทํางาน อย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ป 5/3ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว

ป 5/4 มีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า


คำถามการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนแบบ STEAMEDUCATION จะช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนดีขึ้น และสร้างสรรค์และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้เยาวชนเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีความเก่ง ฉลาด ทั้งทางด้านศาสตร์และศิลปะมากขึ้นจริงหรือไม่

ผล : กระบวนการ STEAM EDUCATION ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องการจัดทำ สบู่สมุนไพร


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำสบู่สมุนไพร ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM EDUCATION

2.เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้วิธีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติรอบตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช) ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน


การเรียนรู้แบบ STEAM Education

ประกอบด้วย ศาสตร์ 5 ชนิดคือ
SCIENCE วิทยาศาสตร์ (S)
TECHNOLOGY เทคโนโลยี (T)
ENGINEERING วิศวกรรมศาสตร์ (E)
MATHEMATICS คณิตศาสตร์ (M)
ART ศิลปะ (A)
ข้อมูลโดย


Facebook PageYoutube Channel
.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
ยินดีต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี...อ่าน 3 ครั้ง
Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา)...อ่าน 13 ครั้ง
งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563...อ่าน 3 ครั้ง
ยินดีต้อนรับ นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 47 ครั้ง
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1...อ่าน 31 ครั้ง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม...อ่าน 1 ครั้ง
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171...อ่าน 145 ครั้ง
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว...อ่าน 85 ครั้ง
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล...อ่าน 93 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)...อ่าน 21 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
Inside ผอ.เขต พบเพื่อนครู 18 พ.ย.2563 (3 ประเด็นด้านการศึกษา)
งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563
ยินดีต้อนรับ นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)
“สมุนไพรท้องถิ่น ป้องกันยุงร้าย” โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
VDO SHOW เก็บ เล่า เรื่องราวการฝึกประการณ์
ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทาง วิชาการสู่ความสำเร็จ
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ความสำคัญของเกมการศึกษา
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานัก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ]
โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
งดการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 มกราคม 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 มกราคม 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Cartoon A...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 15 มกราคม 2564 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.