การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Thai Education Community News : ลงวันที่ 15 กันยายน 2563

การบริหารโรงเรียนเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารและครูอาจารย์ที่ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้เกิดความรู้และคุณลักษณะที่ต้องการ ในสภาพปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนเปลี่ยนไป ทำให้ผู้บริหารและครู อาจารย์ต้องรู้จักการจัดการมากขึ้น และที่สำคัญต้องนำเอาความร่วมมือของชุมชนรอบโรงเรียนมาช่วยจัดการศึกษา ต้องดึงเอาศักยภาพของชุมชนมาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น  ผู้บริหารต้องเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นผู้นำชุมชนจึงจะสามารถทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

การที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นวิธีการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ที่จะต้องอาศัยพลังของทุกส่วนมาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในทุกด้านของโรงเรียน เพราะในสภาพปัจจุบันนี้ การเรียนรู้ของนักเรียนมิได้จำกัดอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเหมือนเมื่อในอดีต ผู้เรียนต้องการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อการพัฒนาตนเองเข้าสู่สังคมแห่งการต่อสู้มากขึ้น การตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและโรงเรียนจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่าย เข้ามาร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในภารกิจและกิจกรรมการดำเนินการของโรงเรียน เพื่อผลักดันกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกลุ่มพลังที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เป็นผู้สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้มีความทันสมัย เป็นผู้ผลักดันให้โครงการต่าง ๆ ในโรงเรียน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งคณะครู อาจารย์ ให้มีความมั่นใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อย่างแน่นอน และผู้ืที่ได้รับประโยชน์สูงสุดย่อมเป็นนักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเอง .
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย ชุติกาญจน์ พูนชัย

งานเขียนอื่น ๆ ของ ชุติกาญจน์
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...อ่าน 1 ครั้ง
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป...อ่าน 159 ครั้ง
ควรขยันให้ถูกที่ และถูกเวลา...อ่าน 58 ครั้ง
อยากแบ่งปัน...เพราะอ่านเมื่อไร...ก็ซึ้้งใจตลอด...อ่าน 26 ครั้ง
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เท่านั้นเอง...อ่าน 35 ครั้ง
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา...อ่าน 62 ครั้ง
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"...อ่าน 530 ครั้ง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10...อ่าน 72 ครั้ง
คนเท่ห์กินผัก คนน่ารักกินผลไม้...อ่าน 111 ครั้ง
การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)...อ่าน 47 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
ควรขยันให้ถูกที่ และถูกเวลา
อยากแบ่งปัน...เพราะอ่านเมื่อไร...ก็ซึ้้งใจตลอด
เพียงแค่เชื่อและศรัทธา...แล้วทำตาม...ก็เท่านั้นเอง
จงมองหาวิธีการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ...มากกว่าการมองหาวิธีการแก้ปัญหา
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
คนเท่ห์กินผัก คนน่ารักกินผลไม้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ความสำคัญของเกมการศึกษา


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานัก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ]
โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
งดการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 มกราคม 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 มกราคม 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Cartoon A...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 15 มกราคม 2564 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.