Chanthaburi Summer Music Camp 2017

Thai Education Community News : ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560          ดนตรี คือลักษณะของเสียงที่ได้รับการจัดเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีแบบแผนและโครงสร้างชัดเจน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ เพื่อความสุนทรีย์, เพื่อการบำบัดรักษา และเพื่อการศึกษา และเพื่อให้ร่างกายได้รับความผ่อนคลาย สมองและสติปัญญาได้รับการผ่อนคลาย ดนตรีบำบัดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทางด้าน ...

.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
Chanthaburi Summer Music Camp 2019...อ่าน 24 ครั้ง
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง...อ่าน 44 ครั้ง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด...อ่าน 41 ครั้ง
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...อ่าน 42 ครั้ง
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 45 ครั้ง
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก...อ่าน 41 ครั้ง
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 73 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 34 ครั้ง
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 47 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)...อ่าน 35 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Chanthaburi Summer Music Camp 2019
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง
สีสรรงานนิเทศไนท์ ณ สีดา รีสอร์ท
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 6 , 7 และ เครือข่าย 8
ประชุมสรุปกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในรอบ 10 วัน
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 24 มกราคม 2563
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 23 มกราคม 2563
การศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้มีโรงเรียนที่ไปศึกษา 3 โรงเรียน
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 2
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ]
โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาด้านเ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ]
แอนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโรคต...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
คณะอนุกรรมการกองกิจกรรมหลักโคร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ]
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.