เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร

Thai Education Community News : ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

การเลี้ยงนกเพื่อปล่อยบินอิสระ สามารถทำได้เฉพาะในสายพันธ์นกปากขอเท่านั้น การเลี้ยงต้องเริ่มเลี้ยงแต่ลูกป้อน 
ลูกป้อนที่ขายกันอยู่ทุกวันนี้จะมีด้วยกัน3แบบคือ
1.ลูกป้อนขนหนาม ต้องการการเอาใจใส่อย่างมาก ราคาจะถูก ผู้เลี้ยงต้องมีเวลาว่างมากพอที่จะดูแลนก
2.ลูกป้อนขนแตกพาย ไซร์นี้มีลุ้นขึ้นมาหน่อยนึง นกขนพายเป็นนกที่กำลังน่าเลี้ยงที่สุดเพราะเขาจะจำเจ้าของได้ดีตอนนี้แหละครับ
3.ลูกป้อนขนคลุม นกขนคลุมเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการป้อนเท่าไร เนื่องจากนกขนคลุมจะเริ่มหัดแทะอาหารเองแล้ว 
เราแค่ป้อนเสริมวันละ2มื้อเช้า-เย็นก็พอแล้ว
เมื่อนกขนคลุมเต็มที่พร้อมบินให้ฝึกคอลแบ็คไปกลับในบ้าน จากที่ต่ำขึ้นที่สูง จากที่สูงลงที่ต่ำ 
จนนกเรามีความชำนาญแล้วจึงนำไปบินร่วมกันกับฝูง
กฎ3ข้อในการปล่อยนกบินอิสระ
1.ฝึกนกตอนหิว อาศัยความหิวของนกเป็นตัวกระตุ้นให้นกบินมาหาเราแล้วให้รางวัลให้นกจดจำว่าการมาหาเราจะได้รางวัล
2.ปล่อยในที่โล่ง ปลอดคน ไม่มีสิ่งเร้า การปล่อยนกบินต้องปล่อยในที่โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งรบกวน อาทิ เสียงรถ โดรน มนุษย์ สุนัข แมว
3. ใช้ท่าสำหรับเรียกนก ในตอนที่นกบินลง เจ้าของจะต้องมีท่าเรียกนกเพื่อให้นกรับรู้ว่า เขาต้องมาลงตรงไหน

.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย ธนบดี สิทธิโชค

งานเขียนอื่น ๆ ของ ธนบดี
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว...อ่าน 16 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563...อ่าน 19 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563...อ่าน 14 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563...อ่าน 36 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563...อ่าน 12 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 (อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม)...อ่าน 6 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี...อ่าน 10 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายธนบดี สิทธิโชค...อ่าน 8 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย...อ่าน 6 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวกันย์สินี ชัยวุฒิรัฐ...อ่าน 4 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 (อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม)
การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี
คู่มือปฏิบัติงาน นายธนบดี สิทธิโชค
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัย
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวกันย์สินี ชัยวุฒิรัฐ
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวฉวี ศิริการ
คู่มือปฏิบัติงาน นางชุติกาญจน์ พูนชัย
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสมพร อุระเกตุ
กลุ่มนกบินอิสระจันทบุรี
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
“นกแก้วมาคอว์” นกตระกูลปากขอที่ใหญ่ที่สุด
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร โดย Anita Coliins


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ]
โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาด้านเ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ]
แอนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโรคต...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
คณะอนุกรรมการกองกิจกรรมหลักโคร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ]
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.