Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์

Thai Education Community News : ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
โดย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี


OSA เป็นเครื่องมือ เป็น Application ที่ใช้สำหรับการบันทึกการนิเทศแบบออนไลน์ เป็นระบบที่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ ios (Apple)

จุดประสงค์ของ App ใช้เพื่อการบันทึกการนิเทศ ข้อมูลกิจกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์รายบุคคลแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดยมอบมายหน้าที่ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้าน ICT ของกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลรายบุคคลของศึกษานิเทศก์เขต ใช้ Email เป็น User และ Password ในการเข้าระบบ

มีเครื่องมือในการทำงาน 6 รายการ


1. เมนูสถิตินิเทศ : จะแสดงข้อมูลและสถิติการนิเทศของศึกษานิเทศก์แต่ละคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น จะมีรายละเอียดการนิเทศในแต่ละครั้ง เช่น โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ เรื่องที่ได้รับการนิเทศ วันเวลาที่ทำการนิเทศ ผลการนิเทศ และภาพกิจกรรมการนิเทศของแต่ละครั้ง

2. เมนูสถิติกิจกรรม : จะแสดงภาพรวมข้อมูล รายละเอียดการปฏิบัติงาน บันทึกกิจกรรมของศึกษานิเทศก์ ดดยจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเป็นวิทยากร การประเมิน การอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ พร้อมผลที่เกิดขึ้นและ แนบภาพถ่ายของกิจกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งแสดงจำนวนครั้งในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย

3. เมนูบันทึกนิเทศ : เป็นฟอร์มการบันทึกของศึกษานิเทศก์รายบุคคล ใช้บันทึกเมื่อปฏิบัติการนิเทศแต่ละครั้ง ในบันทึกสถานที่ วันเวล เรื่องที่นิเทศ เทคนิคการนิเทศ ตลอดจนผลการนิเทศ สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ เช่น หนังสือราชการ คำสั่งหรือเอกสารในการนิเทศ ภาพกิจกรรม ข้อมูลจากการบันทึกจะไปปรากฏรวมอยู่ในเมนูสถิติการนิเทศ

4. เมนูบันทึกกิจกรรม : เป็นฟอร์มสำหรับบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว เช่น กิจกรรมการเป็นวิทยากร กิจกรรมการประเมิน กิจกรรมการอบรม กิจกรรมการประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ เมื่อบันทึกแล้วข้อมูลจะไปรวมอยู่ที่เมนูสถิติกิจกรรม

5. เมนูของฉัน : เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของศึกษานิเทศก์ เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะมองเห็นข้อมูลของเมนูนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ นอกจากนั้นจะเห็นรายละเอียดการนิเทศ และ ข้อมูลกิจกรรม ในรายการข้อมูลกิจกรรมมีเครื่องมือแก้ไขข้อมูลได้ และ สารามรถลบรายการกิจกรรมได้

6. เมนูของโรงเรียน : เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ศึกษานิเทศก์สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโรงเรียนนั้น ๆ ได้ เช่น ชื่อผู้บริการ ที่อยู่ของโรงเรียน พิกัดของโรงเรียน ตลอดจนรูปภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

สรุป จากการบันทึกข้อมูลการนิเทศแบบออนไลน์เราสามารถสรุปภาพรวมการนิเทศของศึกษานิเทศรายบุคคล ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และภาพรวมในระดับ สพฐ ได้ในเชิงสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้แก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ คุณภาพการนิเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้ต่อไป

อ้างอิงข้อมูล

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2563 [Part 3/4] (วันที่ 25 มีนาคม 2563)
OSA แอปพลิเคชั่นบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ : Online Supervision Apps
.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม...อ่าน 24 ครั้ง
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171...อ่าน 8 ครั้ง
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว...อ่าน 2 ครั้ง
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล...อ่าน 3 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)...อ่าน 2 ครั้ง
“สมุนไพรท้องถิ่น ป้องกันยุงร้าย” โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม...อ่าน 67 ครั้ง
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม...อ่าน 1 ครั้ง
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล...อ่าน 252 ครั้ง
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 292 ครั้ง
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion...อ่าน 45 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
การพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
เทคนิคการระดมความคิด สร้างทีมสุจริต พิชิตคำศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนบ้านแก้ว
สบู่สมุนไพรพาฝัน : โรงเรียนวัดทองทั่ว 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)
“สมุนไพรท้องถิ่น ป้องกันยุงร้าย” โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง : โรงเรียนวัดช้างข้าม
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
สื่อการสอนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท Marching Percussion
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
การพัฒนาบุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
VDO SHOW เก็บ เล่า เรื่องราวการฝึกประการณ์
ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทาง วิชาการสู่ความสำเร็จ
การบริหารงานวิชาการ พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและ เหมาะสมกับตำแหน่ง
Digital Literacy , English Literacy & ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ
การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
What Most Schools Dont Teach
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
Chanthaburi Summer Music Camp 2017
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
Online Supervision App (OSA) เครื่องมือนิเทศออนไลน์
Phonic Magic Sound : โรงเรียนวัดเนินยาง 1นวัตกรรม 1โรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ]
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพิ่มเพื่อนกั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ]
โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาด้านเ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ]
แอนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโรคต...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
คณะอนุกรรมการกองกิจกรรมหลักโคร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.