รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1

Thai Education Community News : ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

IMG

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย เรื่อง เปิดดู
1.นายพรณรงค์ ทรัพย์คง การศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1
2.นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนาฏศิลป์เครือข่ายที่ ๘ กลุ่มอำเภอท่าใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
3.นายสินธ์ ศรีพลพา ความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนวัดสิงห์ที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
4.นางสุพรรณี สุทธิประภา ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านซอยสอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
5.นายกิตติศักดิ์ พลเดช การศึกษาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 จันท์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
6.นางสาวสุวิมล โคกคาน การศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ในการรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 9 แก่งก้าวหน้าพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
7.นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย 7 คุ้งวิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
8.นางสาวศิริพร แทนทด การศึกษาสภาพการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอนประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 7 คุ้งวิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
9.นายทรงวุฒิ เดชมาลา ศึกษาเจตคติการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active Learning) กลุ่มเครือข่ายที่ ๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
10.นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล การศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กรณีสังกัดศึกษาโรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
11.นางสาวนวพร น้อยมิ่ง การศึกษาจัดการเรียนรู้เสริมทักษะอาชีพของโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
12.นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพล
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)
ของโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
13.นายประภัทร ประภัสสรางกูล ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ ๖
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
14.นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแบบ CLT ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนในเครือข่าย 5 (เบญจไตรภาคี)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
15.นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา สภาพการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยโรงเรียนเครือข่ายที่6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
16.นางสาวศรีสุดา สมทรัพย์ ความพร้อมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนดนตรีไทยในสถานศึกษาเครือข่าย 10 อำเภอแก่งหางแมว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


ในภาพอาจจะมี 14 คน, รวมถึง Pornnarong Supkong, ขวัญฤดี ไกรรักษ์ และ Sakulya Pholboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง...อ่าน 51 ครั้ง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด...อ่าน 36 ครั้ง
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...อ่าน 75 ครั้ง
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 5 ครั้ง
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก...อ่าน 31 ครั้ง
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 85 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 47 ครั้ง
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 47 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)...อ่าน 7 ครั้ง
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)...อ่าน 51 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง
สีสรรงานนิเทศไนท์ ณ สีดา รีสอร์ท
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 6 , 7 และ เครือข่าย 8
ประชุมสรุปกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในรอบ 10 วัน
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 24 มกราคม 2563
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 23 มกราคม 2563
การศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้มีโรงเรียนที่ไปศึกษา 3 โรงเรียน
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 2
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 1
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความสำคัญของเกมการศึกษา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานัก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ]
โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
งดการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 มกราคม 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 มกราคม 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Cartoon A...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 15 มกราคม 2564 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.