กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1

Thai Education Community News : ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ชื่อ นายสุทธิ สุวรรณปาล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สถานที่ทำงาน สพป.จันทบุรี เขต 1

การศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ สาขาบรรณารักษศาสตร์
ปริญญาโท กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด สาขาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

การศึกษาดูงาน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา
(Literacy) และการคำนวณ (Numeracy) ณ มหาวิทยาลัย
ฟอนทีส (Fontys) ประเทศเนเธอร์แลนด์

ผลงานทางวิชาการ
< คู่มือการประเมินผลตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
< คู่มือการประเมินผลตามสภาพจริง สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
< เอกสารการนิเทศการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
< รายงานวิจัยสภาพการดำเนินงานวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
< รายงานผลการนิเทศแบบคลินิกที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผล การเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
รางวัลที่ได้รับ
¤ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ปี 2553
¤ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2555
¤ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม เหรียญทอง ระดับภาคกลาง ปี 2555
¤ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดจันทบุรี
¤ รางวัลครุสดุดี ประจำปี 2556
¤ รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Awards) เหรียญทอง ระดับประเทศ ปี 2556


ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 และให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ั้นพื้นฐาน และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ผู้ศึกษาในฐานะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนางานนิเทศโดยนำหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล ได้แก่ วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA ซึ่งมีนักการศึกษานำไปใช้ในวงการศึกษาอย่างแพร่หลายและวงกว้าง นำมาปรับปรุงและพัฒนาเป็นรูปแบบการนิเทศแบบ SMILE ภายใต้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคู่มือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้การนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล
2. เพื่อศึกษาความสามารถของผู้รับการนิเทศในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้การนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล


ขั้นตอนการดำเนินงาน

S: Share goals (สร้างเป้าหมายร่วมกัน)
เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการนิเทศ โดย ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ประชุมร่วมกันโดย ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบนโยบาย กำหนดเป้าหมายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET เพื่อวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตลอดปีการศึกษา

M: Making (แข็งขันทำหน้าที่)
เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล คือ การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ผู้นิเทศ) และการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ (ผู้บริหารโรงเรียน)

L: Learning (เพิ่มพูนการเรียนรู้) เป็นขั้นตอนของการใช้ชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในระดับโรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย มีการระดมความคิด ในการแก้ปัญหาจากสารสนเทศในขั้นตอนนี้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ในระดับกลุ่มเครือข่าย

I: Information (มีสารสนเทศและข้อมูล)
เป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ บันทึกผลการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ Pre O-NET (ครู)

E: Evaluation (สู่ความสำเร็จ) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ O-NET จากผลการทดสอบ O-NET มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน และกลุ่มเครือข่ายที่ประสบผล สำเร็จตามเป้าหมาย


ผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์
1. คู่มือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้การนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ความสามารถในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้การนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดลทั้งในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก
3. ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล

ผลการพัฒนาที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
ผลจากการนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล ส่งผลให้โรงเรียนมี ผลคะแนนและระดับคุณภาพการปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้การนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.67 และอยู่ในระดับดี จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.33

ผลการพัฒนาที่เกิดกับหน่วยงาน
ผลจากการนิเทศแบบ SMILE ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล ส่งผลให้ สพป.จันทบุรี เขต 1 มีผลคะแนนจากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ในลำดับที่ 3 และปีการศึกษา 2559 อยู่ในลำดับที่ 2

.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง...อ่าน 51 ครั้ง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด...อ่าน 36 ครั้ง
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...อ่าน 75 ครั้ง
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 5 ครั้ง
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก...อ่าน 31 ครั้ง
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 85 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 47 ครั้ง
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 47 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)...อ่าน 7 ครั้ง
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)...อ่าน 51 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง
สีสรรงานนิเทศไนท์ ณ สีดา รีสอร์ท
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 6 , 7 และ เครือข่าย 8
ประชุมสรุปกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในรอบ 10 วัน
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 24 มกราคม 2563
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 23 มกราคม 2563
การศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้มีโรงเรียนที่ไปศึกษา 3 โรงเรียน
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 2
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 1
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความสำคัญของเกมการศึกษา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานัก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ]
โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
งดการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 มกราคม 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 มกราคม 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Cartoon A...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 15 มกราคม 2564 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.