เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 2

Thai Education Community News : ลงวันที่ 21 มกราคม 2563

วันนี้คณะฝึกประการณ์นิเทศการศึกษาได้เรียนรู้กลุ่มงานพร้อมทั้งภาระกิจต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 อีก 5 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. หน่วยตรวจสอบภายใน
4. กลุ่มกฎหมายและคดี
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนภาพร ทองนวล (ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ในภาพอาจจะมี Napaporn Thong, ดอกไม้, ต้นพืช และ สถานที่ในร่ม
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ตัวแทนผู้ฝึกประสบการณ์ นางสาวสุวิมล โคกคาน มอบของที่ระลึกให้วิทยากรเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้รับเนื้อหาเรื่องกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Napaporn Thong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยากร นายพินิจ ลิปปานนท์ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จดทั ําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ การดําเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ตัวแทนผู้ฝึกประสบการณ์ นางสาวสุวิมล โคกคาน มอบของที่ระลึกให้วิทยากรเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้รับเนื้อหาเรื่องกลุ่มบริหารงานบุคคล

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

ช่วงพักรับประทานอาหารว่างก็สร้างสีสรรกันเล็กน้อยเพื่อสร้างความผ่อนคลาย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน


หลังจากพักเบรคกลุ่มงานต่อไปที่ต้องเรียนรู้คือ หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สำหรับกลุ่มนี้จะเรียกว่า "หน่วย" ไม่ใช้คำว่ากลุ่ม

หน่วยตรวจสอบภายใน
วิทยากร นางสาวสุนทรี ประคองศรี (ปฏิบัติหน้าที่ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ดอกไม้ และ ต้นพืช

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ตัวแทนผู้ฝึกประสบการณ์ นางสุพรรณี สุทธิประภา มอบของที่ระลึกให้วิทยากรเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้รับเนื้อหาเรื่อง หน่วยตรวจสอบภายใน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Soontree Prakongsri, คนที่ยิ้ม

จากนั้นคณะผู้ฝึกประสบการณ์ก็เดินเยี่ยมหน่วยตรวจสอบภายในพร้อมถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก

ในภาพอาจจะมี 16 คน, รวมถึง Auyporn Intarawong และ Soontree Prakongsri, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

และเยี่ยมชมกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ท่านพัฒนรัตน์ มนฑลอนันต์ธร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ทักทายคณะฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ถ่ายรูปร่วมกันกับบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นอันจบกิจกรรมในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายจะต้องศึกษากลุ่มงานอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ กลุ่มกฎหมายและคดี

ในภาพอาจจะมี 22 คน, รวมถึง Napaporn Thong และ Pornnarong Supkong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

กลุ่มกฎหมายและคดี
วิทยากร นางสุภาวดี อ่องโอภาส นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
(ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ตัวแทนผู้ฝึกประสบการณ์ นางสาวนวพร น้อยมิ่ง มอบของที่ระลึกให้วิทยากรเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้รับเนื้อหาเรื่องกลุ่มกฏหมายและคดี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วิทยากร นางสาวสมพร อุระเกตุ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้, ต้นพืช และ สถานที่ในร่ม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

คณะผู้ฝึกประสบการณ์สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ในประเด็นที่เกี่ยวกับงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

คณะผู้ฝึกประสบการณ์ได้รับความรู้เรื่องการทำงานวิจัยเกี่ยวกับเก็กออกกลางคันและแนวทางการช่วยเหลือจาก
ท่านพัฒนรัตน์ มนฑลอนันต์ธร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

Clip Video


ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

นางสุพรรณี สุทธิประภา ตัวแทนผู้ฝึกประสบการณ์กล่าวขอบคุณท่านพัฒนรัตน์ มนฑลอนันต์ธรรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

นายสินธ์ ศรีพลพา ตัวแทนคณะผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษามอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้รับความรู้จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง Viewy Huniem, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเป็นที่ระลึก

ในภาพอาจจะมี 26 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, Nopnun Chokniyomtham และ Pornnarong Supkong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม
.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง...อ่าน 51 ครั้ง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด...อ่าน 36 ครั้ง
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...อ่าน 75 ครั้ง
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 5 ครั้ง
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก...อ่าน 31 ครั้ง
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 85 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 47 ครั้ง
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1...อ่าน 47 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)...อ่าน 7 ครั้ง
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)...อ่าน 51 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นิเทศการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียนวัดเกาะขวาง
นายเดือน ทองกุล ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1
วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์แล้วไปต่อกันที่นครนายก
กระบวนการนิเทศแบบ SMILE สพป.จันทบุรี เขต 1
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1
วันนี้กับภารกิจขนข้อสอบ O-NET สพป.จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
การเรียนผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง
สีสรรงานนิเทศไนท์ ณ สีดา รีสอร์ท
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 6 , 7 และ เครือข่าย 8
ประชุมสรุปกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในรอบ 10 วัน
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 24 มกราคม 2563
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 23 มกราคม 2563
การศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้มีโรงเรียนที่ไปศึกษา 3 โรงเรียน
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 2
เรียนรู้กลุ่มงานใน สพป.จันทบุรี เขต 1 #Part 1
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"
รวมหนังสั้น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 2563 สพป.จันทบุรี เขต 1
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความสำคัญของเกมการศึกษา
เลี้ยงนกแบบ..ไม่ขังกรง ..ทำอย่างไร


 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานัก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ]
โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บัง...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ]
งดการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 25 มกราคม 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 22 มกราคม 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Cartoon A...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 15 มกราคม 2564 ]

 


Copyright (c) 2017 www.thaieducation.net All rights reserved.