จุรีรัตน์ ปงกาวงศ์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนของฉัน


สิรภพ

พีรพัฒน์

นิษฐา

พีระพงษ์

พัสกร

มนัสญา

ณัฐริดา

สุทธิดา

ณัฐวุฒิ

กายสิทธิ์

ณัฐธิดา

กายสิทธิ์

ณัฐวุฒิ

มนัสญา

สุทธิดา

สุทธิพงษ์

นัทธวัฒน์

กายสิทธิ์

กายสิทธิ์

พันธดารณ์

ศิรศักดิ์

ศักดิ์สิทธิ์

ธนบูรณ์

นันทิกา

นันท์ชพร

กุลธิดา

ธนบูรณ์

พีรณัฐ

ธนารีย์

ณัฐพล

ศักดิ์สิทธิ์

ศิรศักดิ์

อภิชัย

จิตรภณ

ปิยะธิดา

ทักษ์ดนัย

นคพณ

ปรียาภัทร

สาวิณี

พันธการณ์

ปรียาภัทร

ชุลิตา

นันทิกา

พล

ณัฐวัฒน์

มิเชลล์

จิรายุ

นิกษ์นิภา

ชญากาณฑ์

วราภรณ์

เพ็ญเพชร

นันท์ชพร

เพ็ญเพชร

ชุลิตา

จิรายุ

สาวิณี

เจนจิรา

นันทิกา

มิเชลล์

Yuwadee

นิษฐา

พรนภัส

มนัสนันท์

ณิชานาฏ

มนัสนันท์

จิดาภา

กาญจนสุดา

เกตวรางค์

ญาณิศา

เกวลิน

ชนัญชิดา

นลธวัช

ชนาภัทร์

พัณณ์ฐิชาภัค

วุฒิชัย

พรนภัส

อัญดา

นริสา

ประกายดาว

วันวิสาข์

ปาริฉัตร

ธีรเทพ

วธิดา

ภัทราพร

ศิรินทร

กมลชนก

ศิริวรรณ

เกตวรางค์

พัณณ์ฐิชาภัค

มนัสนันท์

ภัทราพร

ชนัญชิดา

สุทธิดา

ภาคิน

วริทธิ์

นาราภัทร

ณัฐพงศ์

กุลจิรา

มินตรา

อรรถพล

อานันธิชา

ศศิกานต์

กิตติกา

จิระพัฒน์

พิมลดา

มนัสนันท์

ด.ญ.สุกานต์ดา

ณัฐกมล

ปูริดา

ธนากร

อภิชัย

ณัฏฐณิชา

นัสนันท์

พาทินธิดา

นันทกานต์

ภัณฑิรา

มิรันตี

เจษฎาภรณ์

สุทธิดา

นัฐพล

ปูริดา

รัฐพล

นิธิ

กิตติวินท์

จุฬาลักษณ์

อานันธิชา

กิตติวินท์

จุฬาลักษณ์

นิธิ

ปูริดา

กุลจิรา

มิรันตี

ภัณฑิรา

ณัฏฐณิชา

ศิริยากร

ประกายดาว

กุลจิรา

ปิยะเนตร

กิตติพงค์

วรพล

กิตติ

วรัญญา

เจษฎา

กฤษนัย

พัชรพร

จีรภาส

นายพงศภัค

ภัทรพล

นางสาวอัจฉรานันท์

อนุวัฒน์

จิระวัฒน์

กิตติพงษ์

ชนิภรณ์

ชนกานต์

พัชรพร

นางสาว ปริญดา

ภัทรพล

โชคดี

เกตสุดา

ธนวัฒน์

พิชญานันทร์

น.ส. ปนัดดา

โชคดี

ธนวัฒน์

นรวิชญ์

นริศรา

นิวัตร์

สิรทีร์

รุ่งระวี

ภาณุพงศ์​

วิทยากรณ์

ธนบดี

ปิยนุช

พันธวัช

รัฐเขขต์

อนุชิต

นภัสรา

ณฐิกร

ภูวดล

พันธวัช

พีรพล

นนทวัฒน์

อัญธริกา

พลวัฒน์

ณัฏฐณิชา

ยุวดี

มิเชลล์

กิตติกา

พัชรพล

ศิริยากร
แอดมินในเครือข่าย สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)


5 Terre

วราภรณ์ สว่างการ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


5 Terre

นารีรัตน์ จัดสวย
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา


5 Terre

เสน่ห์ ชุมแสน
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ


5 Terre

เพชรา เกตุหิรัญ
โรงเรียนแม่พริกวิทยา


5 Terre

นลินรัตน์ อิมิวัฒน์
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


5 Terre

ศิริวรรณ วรงค์วรรธนะ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี


5 Terre

พยอม ศิริบุญ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


5 Terre

เพชรา เกตุหิรัญ
โรงเรียนแม่พริกวิทยา


5 Terre

สาย อินต๊ะยศ
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


5 Terre

ดวงใจ ผัดวัง
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา


5 Terre

พิสุทธิ์พรรณ สุนันต๊ะ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี


5 Terre

ธนากร บุญเลิง
โรงเรียนเมืองปานวิทยา


5 Terre

วรางคณา สุริลาวงค์
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี


5 Terre

ศิรประภา ตันติวานิช
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี


5 Terre

saneh choomsan
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ


5 Terre

จุรีรัตน์ ปงกาวงศ์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre

เพชรา เกตุหิรัญ
โรงเรียนแม่พริกวิทยา


5 Terre

รตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์
โรงเรียนเมืองปานวิทยา


5 Terre

กนกพร นิลแพทย์
โรงเรียนลำปางกัลยาณี


5 Terre

พงษ์พิศ เชื้อสาร
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา


5 Terre

อังคณา อยู่หัตถ์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


5 Terre

ดวงใจ ผัดวัง
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา


5 Terre

เพชรา เกตุหิรัญ
โรงเรียนแม่พริกวิทยา


5 Terre

เพชรา เกตุหิรัญ
โรงเรียนแม่พริกวิทยา


5 Terre

พิสุทธิ์พรรณ สุนันต๊ะ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี


5 Terre

กรรณิกา อานุภาพบรรเจิด
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


5 Terre

กรณัฏฐ์ ก๋าพรม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


5 Terre

วรารักษ์ สิทธิคำทับ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


5 Terre

กรณัฏฐ์ ก๋าพรม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


5 Terre

กรณัฏฐ์ ก๋าพรม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


5 Terre

ทิชากร สุขยืน
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา


5 Terre

ปนัดดา ยะติน
โรงเรียนวังเหนือวิทยา


5 Terre

อรนภา วงค์กลม
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


5 Terre

ดวงใจ ผัดวัง
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา