จุฑามาศ ผิวบาง
โรงเรียนสังคมวิทยา
รายชื่อนักเรียนของฉัน


ไนยชน

ผกามาศ

วราภรณ์

นายสุรชาติ

นาย ชัยณรงค์

วัชชิระ

สิริวรรณ

กิตติศักดิ์

อภิญญา

วชิรพร

เจตินันท์

วัชชิระ

ปภัสราพร

อมรรัตน์

จิระศักดิ์

ศิริวรรณ

อาทิตยา

วราภรณ์

ฉัตรดนัย

อภัสสรา

ดวงเดือน

ธราดล

สุรเดช

สินสมุทร

สิทธิพงษ์

ชลิดา

พิมพ์ลภัส

อรพรรณ

ทิพย์พาพร

ณัฐวรรณ

สุชัญญา

อรจิรา

นพรัตน์

เจษฏา

รวิพร

น้ำฝน

ธิติมาพร

จันทราลักษณ์

ศิโรรัตน์

รัตนา

อุมาภรณ์

วิยะดา

เกศสุดา

อชิรญา

ธัญญารัตน์

วิริชัย

ศุทธิณี

นนทวัฒน์

ทนงศักดิ์

วีระวุฒิ

อนุพงษ์

อภิชญา

พรนภา

ศิริลักษณ์

อมิลตรา

เศรษฐพงศ์

วิลาวัณย์

อารีญา

วิริยา

ปริญน่า

ดวงใจ

เขตตะวัน

นัฏฐณิชา

ใบหยก

จตุรวิทย์

สนธยา

สิริยากร

จีรวัฒน์

ศุทธิณี

แดง

จิราพร

ริษา

สุรินทร


ภานุวัฒน์

ภัทรธิดา

วรรณนิภา

ภูรีพัฒน์

ฐิติกานต์

พิยดา

ปรียาฉัตร

พรณิตา

พรนภา

วิมลรัตน์

พัชนะชัย

พีรพัฒน์

นิชา

ปรียาภรณ์

ชาลินี

วีรภัทรา

ธนพล

ศรัณย์

จงสถาพร

ภัทรนันท์

สุจนีย์

สมประสงค์

พรภวิษย์

เยาวภา

ด.ญ วิรดา

พัชรพร

ณัฐนันท์

ฌัฐภัทร

ณศธร

เสาวภาคย์

อนุลักษณ์

ณัฐวุฒิ

เขมิกา

ศศิ

ธัชชัย

นิภาพร

มุณี

ภาณุวัฒน์

สิรินทรา

พิยดา

จักรพรรดิ์

จริยา

ธัญยชนก

นาริต้า

รัชชานนท์

ปวีณา

สมพงษ์

ปนัดดา

วีรศักดิ์

มุฑิตา

มนฤดี

อัษฎาวุธ

ธนภรณ์

ชัชชัย

วริสา

อารี

พัชพร

ปพิชญา

อรุณลักษณ์

วรรณิสา

ธนภูมิ

พัชริดา

ฐิดาภรณ์

พิมพ์รดา

ปรัชญา

ธนภูมิ

นิภาพร

ณปภา

ธัชชัย

เขมิกา

นรินทิพย์

ฐิตารีย์

วนิดา

ธนภรณ์

จรรยาพร

พีระพล

จารุพร

ฐานิต

อัซดีย์

พิมพ์พิศา

พันธมาตร

ด.ช.อนุศักดิ์

ปพิชญา

ปุณยพัฒน์

ธนภูมิ

ศุภารัตน์

อารียา

วรายุทธ

ชัยชล

วิลาสินี

วริสา

พรสุดา

อทิติยา

อรดา

ฐานิต

อริญชยา

สัตยา

เบญญา

สิริลักษณา

อุษามณี

วรรณิสา

อทิติยา

พรณิภา

ผกาแก้ว

บังอร

ณัฐวดี

รัชดา

วีรศักดิ์

กัลยาณี

อภิชาติ

สิทธิพล

ปาริชาต

นิชธาวัลย์

ศุภารัตน์

กัลยาณี

ปุณยพัฒน์

อทิติยา

ธิดารัตน์

นีรชา

จีรนันท์

ณัฐดา

ปานกมล

ดารุณี

อนันตชา

อทิติยา

ด.ช.เดชาวัต

อริชยา

จรรยาพร

อทิติยา

วีรศักดิ์

ณิชากร

ชนิตา

เดชาวัต

พิมพ์รดา

พงศพัศ

รจนา

อริญชยา

พิชรพร

ศศิ

ชนิตา

วิสาศิล

ชุติเทพ

พิมพาภรณ์

กนกศรี

สิทธิชัย

ญาณิศา

วนิดา

ปณิดา

ญาติกา

ชนม์นิภา

วัชรพล

ปรารินทร์

ปัฐทิชา

พิชชาดา

ปิยฉัตร

ขวัญชัย

บุญตา

พรญาณี

พิมพร

ปรัชนันท์

นันทชพร

จิรายุส

เสาวลักษณ์

พิยดา

พงศ์เทพ

พรทิพย์

ธาวิน

ศิลายุทธ

ภูริณัฐ

ปุนิกา

ภรณ์รัมภา

ด.ญ.จีรนันท์

ธีรพล

พิเชษฐ์ชัย

วรินธร

ฐาปนิตตา

พินิจ

เกียรติสุภัค

อนุชา

นาวิน

หทัยกาญจน์

ปิยะดา

วรรณิต

อัปสร

พิเชษฐ์

วัฒนา

พิสมัย

รุ่งนภา

ณัฐชริดา

ขวัญจิรา

ดิรกร

กฤษชัย

อัญชลี

ธราวุธ

อถิสิทธิ์

ฐานทัพ

Kong

กฤติยาภรณ์

กวี

มุทิตา

วรินทร

ปรเมศ

วันชนะ

ฐิติกรณ์

ปฏิพัทธ์

พีรดา

วรินยุพา

ธีรพล

ภูวนาถ

ปรินทร

ดิสกร

ณิฐวุฒิ

อรวรรณ

ฑิตยา

ทัตพงศ์

เพ็ชรเเท้

สุภาพร

ธนธร

ณัฐมล

พลอยไพลิน

พงศกร

อภิวัฒน์

ศศิกานต์

ดิสกร

ดนุพร

จักรกฤษณ์

มณฑกาญจน์

ณัฐพร

ชัยชิด

อาริยา

วรเวช

สุพัชตรา

อิทธิ

เจษฎา

รัฐภูมิ

พิเชษฐ์

ซันโต้

โสภณวิชญ์

เบญญาพร

อถิสิทธิ์

ดิสกร

นันนรินทร์

ภัทรนันท์

อชิรวิชญ์

ชยานันต์

จารุวรรณ

วรินยุพา

อรทัย

ญาณภัทร

อดิสรณ์

ศุภาวรรณ

วรรณชนะ

พัณณิตา

ธวัชัย

อดิสรณ์

สัชฌกร

ธีรวัฒน์

ปฏิพัทธิ์

อัมรา

พิมพ์วิมล

คงคา

กัลยา

พีรณัฐ

พีรพงศ์

นันทิชา

ณัฐณิฌา

รุจิรา

วิมลศิริ

ธนกฤต

ปณิตา

อรฤทัย

นงลักษณ์

เกวรินทร์

ภูรินทร์

ณัฐธิดา

ฑิฆัมพร

ภัสรินทร์ธร

นันท์นภัส

นลินนิภา

ดวงนภา

สุชานาถ

ด.ชสุทธิภัทธ์

ด.ญบุษบาวรรณ

สถาพร

อภิรักษ์

ณัฐธชัย

วุฒิชัย

ปาณวุฒิ

เพชรรัตน์

ศรชัย

ทินกร

ปัณฑ์ธร

ธนากร

ณัฐดนัย

จตุพร

จุฑามาส

ฉวีวรรณ

รัตน์ธวัล

ภาณุวัฒน์

ปวรรัตน์

สุรเชษฐ์

อภิญญา

ธนกฤต

ประกายมาศ

จุฑามณี

ณัฐนิชา

ทักษิณ

ขจีพรรณ

ภานุวัฒน์

อภิสิทธิ์

อภิรักษ์

ธนพนธ์

กฤตพล

สุทธิตา

พลอยไพลิน

รัฐภุมิ

ธีรภาพ

ณัฐนิชา

วีระยุทธ

วิชัย

ธีรดนย์

ประพจน์

ธีรภาพ

อธิปไตย

สุทธิตา

ศิริรัตน์

จุฑามาส

จิราฌุวัฒน์

อธิปไตย

ศิลปกรรม

กฤตพล

ธีรภัทรํ

วรรณชัย

อรุณพร

สุชาวดี

จุฑามาส

อรุณรัตน์

พลอยไพลิน

ชนุดม

ณัฐพร

กฤษกร

วรรณพร

ชนัญชิดา

สุชาวดี

รัฐภุมิ

กานต์ธิชา

จินตนา

วรรณชัย

วิศนุ

อรษา

กฤษณพงศ์

จารุวรรณ

สุกัญญา

วรรณพร

ศักดิ์ดา

พัฒนพงษ์

สุพรรษา

สุกัญญา

ณัฐวดี

พิมลพรรณ

กมนียา

จารุวรรณ

วัฒนา

ฤทธิไกร

นันทิชา

อนุสรณ์

นรบดินทร์

ชลธิญากร

ปุษปรัตน์

สัตตบงกช

ต้นอ้อริมโขง

ชนิดาภา

ไพรินทิพย์

จารุวรรณ

สุนันทา

สรัสดา

โนร์ฟารีซะ

ศริสิทธ์

เกริกไกวัล

เกสรา

พุฒิเมธ

จิตติพร

นันทิชา

บุญโอม

ธนัชญา

ชลธิชา

ชฎาภรณ์

กุลธิดา

อิสรีย์

ธณุศักดิ์

อินทิรา

ณัฐพงศ์

ภูบดินทร์

อำพล

อรไพลิน

ทิพย์มณี

วทัญญู

สิริโสภา

อริยา

อภิวัฒน์

วัชราพร

ธนวัฒน์

ธนัฐ

อาริยา

ชินวัฒน์

ธนกร

อริย์ธัช

ขจร

สกาวใจ

เกสรา

อรรถชัย

ปัญญากร

จักรรัตน์

ราเมศร์

ไพรินทิพย์

วทัญญู

สุวิจักขณ์

ศรัญญา

ปัญญพนต์

ปลิสา

ภัณทิรา

สุรยุทธ์

วทัญญู

จิตติพร

นภาพร

สายฤดี

ธนัฐ

พรธิดา

ราเมศร์

เศรษฐวัฒนศักดิ์

สุภาวดี

มนต์ชัญญา

เสาวลักษณ์

ทิพย์มณี

โสภิตนภา

กัญญนันท์

ธนบดี

ขจร

เกสรา

ณัฐวุฒิ

ปลิสา

พัณณิตา

เซ็นชัน

วทัญญู

อภิวัฒน์

ณวัฒน์พงษ์

จีระนุช

พีรพัฒน์

จารุวรรณ

วรเมธ

ศุดานันท์

ณัฐพงษ์

ศศิธร

ธันยบูรณ์

ชินวัฒน์

ขจร

สุชานาถ

ชฏาพร

พัณณิตา

ทักษิณ

นภาพร

ภานุพงศ์

ณัฐทิชา

รุ่งไพลิน

ขจร

ชัชฎาภรณ์

ธิดารัตน์

เมริษา

ประกายดาว

ศิริญากรณ์

ศิริญากรณ์

พรรณทิภา

ศรสวรรค์

ศุภธิดา

จุฑามาศ

ณัฐนิชา

ปวีณา

ชฎาทิพย์

พัชริดา

สุนิสา

จิรพันธ์

อังคณา

จิราพร

จีระพรรณ

นครินทร์

ทิพาพร

รสริน

อภิปัญญากุล

มัณฑนา

ปิยะธิดา

เกศริน

เจษฎากร

อิสรยยศ

ปทุมทิพย์

นิตินัดดา

พรนิภา

จักรกฤษณ์

ณัฐนันท์

สิริยากร

จิราพรรณ

พิชญดา

พิชญา

อนันต์

อนงค์ประภา

อุษา

ปณิดา

ธันยาภรณ์

อัญชิสา

รุ่งนภาพร

พิมลรัตน์

กิตติกร

ชนะชัย

ชุติมน

อติตา

วรัญญา

รุ่งนภา

จีระวัฒน์

อาทิตยา

สุจิตตรา

เดือนพราว

วริศรา

วทันยา

แพรตะวัน

กวินนา

อัซริย์

สุชานาถ

นันทิชา

สุนารี

วรรณวิสา

เสาวลักษณ์

ทรรศมล

นิจวิภา

ธิติยา

ธิดารัตน์

ชยณัฐ

ปิยะธิดา

พิมพ์ลภัส

วิลาวรรณ

ธีรวุฒิ

รชฏวรรณ

ชญาดา

ลัดดา

สุพัฒน์

บัณฑิตา

ศศิธร

กฤษฏิยาพร

ศักดาวุธ

สิทธิศักดิ์

ณัฐพนธ์

ชลธิชา

หฤทัย

ชินวัฒน์

ทวิพร

ปทุมทิพย์

ธัญญารัตน์

ฐิติรัตน์

ธีรวุฒิ

อธิคม

พัชราภรณ์

บุญฤทธิ์

ระพีพรรณ

ศศินิภา

ไพลิน

เจษฎาภร

ธีรเดช

สหพล

วันเฉลิม

ชินวัฒน์

ณัฐศักดิ์

ทิพย์สุดา

ศุภวิชญ์

วีระนาท

วนัดดา

วนิดา

ธิดารัตน์

วิยะดา

ขนิษฐา

ไพลิน

ชลธิชา

จิตริยา

น้ำทิพย์

ขนิษฐา

ธิดารัตน์

พูนชัย

บัณฑิตา

พรรษา

ธนาวุฒิ

ศุภกร

อาภัสรา

ชวัลวิทย์

รัตนาภรณ์

อัศภาวดี

บังอร

ชรินธร

พรพิมล

สุวิสา

กัมปนาท

กิตติวัตร

เมริน

ภาณุมาศ

ทรรศณียวรรณ

ปิยะพงษ์

รังสิมันต์

อรพิณ

วาศิตา

อรปรีญา

นัครินทร์

ศาสตรานนท์

สุทธิดา

พนิฎา

สาวิตรี

วิทวัฒน์

นริศรา

จีรวิทย์

พัชรินทร์

กัญญาพัชร

กัลยา

รัชนีกร

รุ่งนภา

ชลทิชา

จริยา

ธัญรดี

วราภรณ์

พลอยชมพู

ธิดารัตน์

นิติศักดิ์

โสภิดา

ภัทรนพิน

ศุทธินี

พิมพ์ชนก

ปรีณาพรรณ

สมบูรณ์

ระลินธร

กัญญารัตน์

กิตติยา

อนุวัฒน์

ทักษอร

อนุภาพ

อัมรินทร์

บุษราภรณ์

พันนา

สุพัตรา

ธนภัทร

สุภาพร

จีรนันท์

จุฑามาศ

ปรีชา

ชบาทอง

อรุณรัตน์

นริศรา

ปริชญ์ญาดา

หฤทัย

เฉลิมชนม์

ณัฐพงศ์

วราภรณ์

ภัทราพร

ณัฐพงษ์

พัชรินทร์

จิราภรณ์

ศักรินทร์

ธนวัฒน์

เนตรนภา

พรรภษา

กัญญารัตน์

กฤติยา

การะเกตุ

พรพิมล

วิพาพร

ธิดาวรรณ

พัชรินทร์

ดาลัด

พิรพล

กฤติยา

ภัชราภรณ์

ปอรรัตน์

กานต์ธิดา

รัตติญา

สุภาพร

กฤติยา

บุศราพรรณ

รภัสพงษ์

จุฬาลักษณ์

ตรีทิพย์

ณัฐพล

ณัฐพร

รุ่งฤดี

ณัฐพร

วีระนาท

พิรพล

อภัสรา

อาทิตย์

เมย์ธยา

พร

ปาริชาต

ยินไว

ณัฐวุฒิ

อภิสิทธิ์

ธิวาพร

ณัฐธิดา

เขตชัย

สิริอร

จริญพร

อนนท์

อริสรา

วราภรณ์

ชัยณรงค์

จันทร์จิรา

จุฑาทิพย์

วรรณชา

ชนกสุดา

อริศรา

ปวีณา

พิมพร

สุรวิชญ์

ธีรพัฒน์

พร้อมศักดิ์

ลลิดา

ข้าวขวัญ

ฉัตรชัย

อรชา

เจนจิรา

สุกัญญา

พิชชาดา

กัญญาณัฐ

อรณิชา

จักตราวุธ
แอดมินในเครือข่าย สพม.เขต 21(หนองคาย)


5 Terre

อัจฉราพรรณ โมรัตน์
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


5 Terre

จิราวรรณ พุฒบุรี
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา


5 Terre

วาสนา ศรียอด
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre

พรอุมา ศรีแก้ว
โรงเรียนพานพร้าว


5 Terre

บัวเงิน โคตรชมภู
โรงเรียนถ่อนวิทยา


5 Terre

ธารารัตน์ ดีหนัก
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม


5 Terre

นิวัฒน์ ด้วงเคน
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม


5 Terre

ศรีสุดา โสภา
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


5 Terre

กนกอร ทิพยโสต
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

กะสิเดช วินทะไชย
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

ศศิมาภรณ์ เพชรวิสัย
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

กัญญาณี หนูเข็ม
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

นนธวัฒน์ นามคำมูล
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

สุทธิดา ผาตี
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

ทัศนีย์ คชเคลื่อน
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

Wanwisa Pengtham
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

ภควดี แก้วมี
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

กิตติมา โดนโยธา
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

อัฉราภรณ์ งามทอง
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

Thanatchaporn Phandech
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

อัยลดา บุดดี
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

ปณิดา วิโทจิตต์
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

ปูนแดง บุษรานันท์
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

ปนัดดา อุปคุณ​
โรงเรียนบึงกาฬ


5 Terre

รุ่งทิวา คำแฝง
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม


5 Terre

ชนิกานต์ ศรีมา
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร


5 Terre

พลวัฒน์ สาจันทร์
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม


5 Terre

ดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre

สุกิตรา บุภู่
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


5 Terre

รจนา ซื่อดี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre

ละเอียด วงศ์ภูมิเมือง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre

อังคณา สุวรรณไตร
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


5 Terre

พัชราภรณ์ จตุเทน
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre

ณัฐริยา วงศ์โยธา
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

นุชจิรา ศรีสุภา
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

นิพัชชา วงศ์อามาตย์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

Sophanat Seecha
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

พิมพ์ประภาพร โยคะสิงห์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

รสริน ตาลอินทร์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

ไพรวัลย์ พาแสง
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

เดือนจรัสฟ้า คำมูล
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

ปัญญา ดีสะน้อย
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre

พิมพ์ประภาพร โยคะสิงห์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

นันทนา อู่รัศมี
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre

เพ็ญพักตร์ คณะมะ
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


5 Terre

ชนิดา พรรณรังษี
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

นิตยา เลิศสมพร
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

นิกร โคตรพรม
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

ธารินทร์ ระศร
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

จินตนา โฉมมงคล
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


5 Terre

สุภารัตน์ จันทะวัน
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre

ธนกฤต ก้อนต๊ะเสน
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

สุภารัตน์ จันทะวัน
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


5 Terre

อาริยา กองธรรม
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา


5 Terre

อะธิดา แสงอรุณ
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


5 Terre

นริศรา โอชารส
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre

มยุรี คำสิงห์
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre

Mayuree Khamsing
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre

สุภาพร เฮสส์ลีย์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร


5 Terre

ทิพาวรรณ วรรณพฤกษ์
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร


5 Terre

ญาณกร บุราณเดช
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร


5 Terre

อังคณา สุวรรณไตร
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


5 Terre

จิดาภา วรรณสุนทร
โรงเรียนบุ่งคล้านคร


5 Terre

สุกัญญา จันทรัตน์
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre

จุฑามาศ ผิวบาง
โรงเรียนสังคมวิทยา


5 Terre

เดือนจรัสฟ้า คำมูล
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

กฤษณา เครือเพียกุล
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

1 2
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre

พรสุดา มารศรี
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre

นลินนิภา ทองคำทวีทรัพย์
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre

สุพัฒน์ ปัญญายุทธศักดิ์
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre

สุพัฒน์ ปัญญายุทธศักดิ์
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


5 Terre

นันทา ศรีอาจ
โรงเรียนบุ่งคล้านคร


5 Terre

วริฏฐา ภูษิตวิทย์
โรงเรียนกวนวันวิทยา


5 Terre

อรุณี คงเกษม
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


5 Terre

ฉวีวรรณ ไลยะรัตน์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre

ฉวีวรรณ ไลยะรัตน์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre

อินทิรา ริมทอง
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

วีระพล ม่วงผุย
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

วุฒินันท์ สิงหัส
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

Wutthinan Singhat
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

กีรติ สามารถกิจ
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

วุฒินันท์ สิงหัส
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

วุฒินันท์ สิงหัส
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

พรทิพย์ ณ หนองคาย
โรงเรียนโนนคำพิทยาคม


5 Terre

พะยุง ป้านภูมิ
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

อภิชาภร หนุนภักดี
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

ชินกฤษ เถาวัลย์ราช
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

เดือนจรัสฟ้า คำมูล
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

เดือนจรัสฟ้า คำมูล
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

บุษยา บุตรสีทัด
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre

บุษยา บุตรสีทัด
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


5 Terre

รสริน ตาลอินทร์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

วรัญญา ปัตบุศย์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ใบเฟิร์น ชัยคาม
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

วาสนา ศรียอด
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre

ธนรักษ์​ อรพิมพ์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

วาสนา ศรียอด
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


5 Terre

กมลชนก วรพัฒน์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

พุธชดี เข็มศิริ
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

ศุภชัย โคตรชมภู
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


5 Terre

ศุภชัย โคตรชมภู
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


5 Terre

ยุภาพร ยอดคีรี
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


5 Terre

วรัญญา ปัตบุศย์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

วรัญญา ปัตบุศย์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

วรัญญา ปัตบุศย์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

วรัญญา ปัตบุศย์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

นิพัชชา วงศ์อามาตย์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

พิมพ์ประภาพร โยคะสิงห์
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

อริศา บุญชิ
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


5 Terre

จตุพร นามบุปผา
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


5 Terre

กุสุมา วงษ์สวรรค์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


5 Terre

กุสุมา วงษ์สวรรค์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


5 Terre

ละอองดาว บุญจันทร์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


5 Terre

นิภา เกตุตรง
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


5 Terre

จินตนา ดีนาง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

กาญจนา ลาภไธสงค์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

ญาสุมินทร์ อุปฮาด
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

สุภาวดี เหล่าจันทร์อัน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

วิภาวี แสนทวีสุข
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

นางอัญชลี โคดเมือง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

ธนากร นาคโคตร
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

มะลิษา สีลาโล้
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

กัลญภรณ์ คำสีลา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

กาญจนา ลาภไธสงค์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

กัลญภรณ์ คำสีลา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

กัลญภรณ์ คำสีลา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

กิ่งเพชร วันทอง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

จิรารัตน์ เมฆวัน
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์


5 Terre

จินตหรา หลักคำ
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม


5 Terre

น้อมจิตร ดอนหมื่นศรี
โรงเรียนพรเจริญวิทยา


5 Terre

กระจ่าง พินิจมนตรี
โรงเรียนพรเจริญวิทยา


5 Terre

สินีนาฎ อ่อนเถื่อน
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

ทองวัน เบ้าสิงห์สวย
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

วิราชรัชย์ อบรมทรัพย์
โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา


5 Terre

อดิศร คำทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

สมฤดี สิมงาม
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม


5 Terre

อนุสรา สามหมอ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

นางกันธิมา คำภูแก้ว
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

กนกกร ฐานะดี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

ละอองทราย พาคำ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

กนกกร ฐานะดี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

อรทัย บุญเกตุ
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

มะลิสา พันโภคา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

กิ่งกาญจน์ บุตรอินทร์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

กิ่งกาญจน์ บุตรอินทร์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

กิ่งกาญจน์ บุตรอินทร์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

อรุณวตี จิตติพิมพ์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

จารุพรรณ ศรีบุญ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

วรรณา สาชนะ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

Chatika Kiriya
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

อมรรัตน์ กะกุลพิมพ์
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

พิไลวรรณ สีประสม
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

ชัยชนะ ทรัพย์ดีมีสุข
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

นิติพน นาโสม
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

เทวา ไวยวรณ์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

กิ่งเพชร วันทอง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

วิชชุดา พั้วสุข
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

ปาณรวัฐ เที่ยงตรง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

ปาณรวัฐ เที่ยงตรง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

chonticha prasert
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

ภักดิ์วดี รักษาบุญ
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

สุรีรัตน์ จันทะวงษ์
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

อนุกูล ขอนอาบ
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

แสงมณี จันทาคีรี
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

ปิยะดา อุประ
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

จีรนันท์ ละคร
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

รัตติกาล ปราบพาล
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

สุรีรัตน์ จันทะวงษ์
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

แสงมณี จันทาคีรี
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

วรพงษ์ วรรณราม
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

เมธินี จันทะพงษ์
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


5 Terre

มยุรี สุวรรณโก
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

พิไลวรรณ สีประสม
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

ธนวิชญ์ หลอดสว่าง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

ธนวิชญ์ หลอดสว่าง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

ธนวิชญ์ หลอดสว่าง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

สุชาดา คำพระวัน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

ฉัตรชัย สุจริต
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล


5 Terre

Jitthiwa Khankhet
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


5 Terre

อนุชิต จันทาคีรี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

บุญนำ กองตุ้น
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

ทองวัน เบ้าสิงห์สวย
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

เพ็ญนภา ราชไมตรี
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ปริญญา อุณาพรหม
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ณัฎฐวี ศรีอุปัชฌาย์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

วิภาพรรณ เคณาอุประ
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

โชครัศมิ์ หาธร
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

นิรดา นันทะมีชัย
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

อัจฉราภรณ์ ทูลมี
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ปิยลักษณ์ ศรีเชียงสา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

เรไร โยคิน
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ยุพา รัตนติสร้อย
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

สัญญา ลิธรรมมา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

คมสันติ ผลาจันทร์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

วรัญญา ปัตบุศย์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

เครือวรรณ โพธิ์พนา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

Sirinun Seetep
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

โชครัศมิ์ หาธร
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ปิยวรรณ หอมสมบัติ
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

จิระนันท์ ไตรแสง
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

นิวัช อ่างมัจฉา
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ยุพา รัตนติสร้อย
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

พัชราภรณ์ มูลมณี
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

กาญจนาพร กาญจนศริพงศ์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ละอองฝน กองแก้ว
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ยุพา รัตนติสร้อย
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

เรไร โยคิน
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ศุภารมย์ นกอยู่
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

กิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ยุพา รัตนติสร้อย
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

อุษณีย์ ดีแป้น
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ยุพา รัตนติสร้อย
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

สุปรียา ภูมภักดิ์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

อุษณีย์ ดีแป้น
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

จารุภา สาสนสิทธิ์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

บุญนำ กองตุ้น
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

Thatchaset Jariwatmethee
โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

ชนม์สิตา มูลกัน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

โสภณัฐ สีชา
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

มะลิษา สีลาโล้
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


5 Terre

คัมภีร์ ปัดตามะตัง
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

ศุภิสรา ภูแล่นดี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


5 Terre

พลวัฒน์ สาจันทร์
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม


5 Terre

กาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร


5 Terre

มะลิวัลย์ จันผาย
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม


5 Terre

ชณิฏตา อัคฮาด
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม


5 Terre

นัฎฐกานต์ พรมโสภา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์


5 Terre

รุ่งนภา แจ้งไชย
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre

รุ่งนภา แจ้งไชย
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre

นางแสงจันทร์ คันธภูมิ
โรงเรียนฝางพิทยาคม


5 Terre

รุ่งนภา แจ้งไชย
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre

รุ่งนภา แจ้งไชย
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre

ภิชานันท์ สุภาวรรณ์
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม


5 Terre

ฉัตรชัย สุจริต
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล


5 Terre

มะลิวรรณ ระหูภา
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา


5 Terre

รำไพ เลพล
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


5 Terre

ด.ช.จีระสิทธิ์ คำพรมมา
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre

จีระสิทธิ์ คำพรมมา
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม