นิศาธร กองมงคล
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนของฉัน


จิราพร

จารุณี​

กชกร

ประไพ

วีรดา

กาญจนา

วิทวัส

ยุพิน

ภัทรนันท์

จันทนา

เนตรนภา

ชนาภา

กาญจนา

คมกริช

พิชญา

วิรา​กานต์​

เจนจิรา

จารุวรรณ

คมกริช

ศิรประภา

จงรักษ์

วราภรณ์

ชนัญญ์ธร

ธงชัย

พัชรินทร์

สุภาพร

ศิรมณี

ณัฎฐณิชา

สุภาพร

ศิรมณี

ณัฎฐณิชา

วรดา

รสสุคนธ์

สุธาวัลย์

สุธาวัลย์

เนาวรัตน์

อำมรรัตน์

สุรภี

กัญญาณัฐ

ประวีณา

ภาสินี

ณัฐวดี

จีรพันธ์

ธันยมัย

Thongch

อนุชศา

สุพัตรา

อัญชนา

ชลิตา

นพิษฐา

ยุพเรศ

ศิรประภา

บุษราภรณ์

ธัญญาเรศ

ศิรดา

จุลากานต์

วันเพ็ญ

ศุภกานต์

พรพิมล

พลอยไพลิน

จันทร์ฑิมา

ณัฐธิชา

ศิรดา

สิริประภา

กฤตภาส

ธมนวรรณ

วัชรพล

สิทธิพล

กิตติมา

เบญจนาลักษณ์

กัญญารัตน์

ศุภากร

มณีทิพย์

ภัทรภร

ปฏิภาณ

สุพรรษา

อวยชัย

บุญฐริกา

กัญญาพัชร

ศศิภา

ณิชาภัทร

นวลชัย

สริสา

วันทนีย์

สายไหม

อรอุมา

สุกัญญา

วารุณี

เฉลิมเกียรติ

วราพร

วรินยุพา

ปณัฐดา

อนัญญา

วศินี

สุกัญญา

สิทธิพล

ปฏิพล

สัญญากร

อุมาภรณ์

เกวลิน

ทาริกา

กษิดิ์เดช

อนุวัฒน์

พงศทัต

อัมพร

สิริประภา

กานต์ฑิตา

ภัทรวดี
แอดมินในเครือข่าย สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)


5 Terre

นิศาธร กองมงคล
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

ธาราจันทร์ สินธุพรหม
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

ปรีดา จันทร์ลุทิน
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

ชไมพร สุธรรม
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม


5 Terre

ศิริขวัญ ท้าวล่า
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


5 Terre

ปญณต อินทการ
โรงเรียนภูซางวิทยาคม


5 Terre

จรัสศรี สุวรรณลพ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม


5 Terre

สิทธิชัย หวลอารมณ์
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม


5 Terre

จริญญาพร จิตตะ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม


5 Terre

อำพา ไชยภาพ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม


5 Terre

สว่างจิตร์ ตรีพร
โรงเรียนภูซางวิทยาคม


5 Terre

วรพัทธ์ ฟูเชื้อ
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม


5 Terre

สุรางค์ วรรณวิภาพร
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

วรพัทธ์ ฟูเชื้อ
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม


5 Terre

จารุวัฒน์ ชูไว
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

รชาดา ยาวิชัย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

พิมสิริ อ่อนนวล
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

ปริยานุช ปังประเสริฐกุล
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

แพรพิชญ์ชา เบ็ญชา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

อรนุช หอมนาน
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม