ชาติ อาษาชำนาญ
โรงเรียนสตรีพัทลุง
รายชื่อนักเรียนของฉัน


ธนัชพร

อาริตา

ภูมิพัฒน์

ธนัชพร

เบญจวรรณ

ปิยะวดี

ขวัญจิรา

ชลจิรา

ภูรินทร์

กวิสรา

จันฑามาส

พชร

จิราวรรณ

พิมพ์พิชชา

ศิริวิภา

อกนิษฐ์

มานพ

ชุติกาญจน์

พัณณิตา

ภัทรเดช

กัญญ์วรา

ภัณฑิรา

สุธิชา

เสาวลักษณ์

สุกัญญา

นฤมล

พัชรพร

ณัชชา

ทิพรัตน์

พัชรวดี

จุไรรัตน์

ฐิติรัตน์

สุณิสา

อัสมา

ชมพูพันธุ์ทิพย์

อรวรรณ

สุภาพรรณ

ลภัส

สิริรัตน์

สุกัญญา

จิรัชยา

อนุสรา

จีรพร

ธันย์ชนก

เอกรัตน์

มานพ
แอดมินในเครือข่าย สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)


5 Terre

ชาติ อาษาชำนาญ
โรงเรียนสตรีพัทลุง


5 Terre

เอิบ อักษรทอง
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม


5 Terre

เอิบ อักษรทอง
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม


5 Terre

นฤนันท์ เพชรสุวรรณ
โรงเรียนอุดมวิทยายน


5 Terre

สันติกร รักสองหมื่น
โรงเรียนตระพังพิทยาคม


5 Terre

นิตยา พรหมเรือง
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์


5 Terre

นรินทร์สินี สุวรรณชาตรี
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา


5 Terre

รัชตพร วรรณเกื้อ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้


5 Terre

อำนวย ไมตรีจร
โรงเรียนควนพระสาครินทร์


5 Terre

เสรี แซ่ตั่น
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ


5 Terre

จิราพร อินทรทัศน์
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา


5 Terre

โภไคย์ เกิดโภคา
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา


5 Terre

สุรัชนี อยู่สบาย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ


5 Terre

เสรี แซ่ตั่น
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ


5 Terre

ปรียฉัตร คงฉิม
โรงเรียนพัทลุง


5 Terre

ชาญณรงค์ รัตนบุรี
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร


5 Terre

สุริยันต์ สุทธิ
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์


5 Terre

สุริยันต์ สุทธิ
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก


5 Terre

ศิริวรางค์ เพชรศิลป์
โรงเรียนปากพนัง


5 Terre

อำนวย ไมตรีจร
โรงเรียนควนพระสาครินทร์


5 Terre

พัชรี ชูกลิ่น
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


5 Terre

ปลื้มจิตต์ ไชยกำจร
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


5 Terre

พัชรี ชูกลิ่น​
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


5 Terre

ปลื้มจิตต์ ไชยกำจร
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


5 Terre

มยุเรศ ตรีเภรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช