จารุวัฒน์ ชูไว
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนของฉันแอดมินในเครือข่าย สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)


5 Terre

นิศาธร กองมงคล
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

ธาราจันทร์ สินธุพรหม
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

ปรีดา จันทร์ลุทิน
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

ชไมพร สุธรรม
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม


5 Terre

ศิริขวัญ ท้าวล่า
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


5 Terre

ปญณต อินทการ
โรงเรียนภูซางวิทยาคม


5 Terre

จรัสศรี สุวรรณลพ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม


5 Terre

สิทธิชัย หวลอารมณ์
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม


5 Terre

จริญญาพร จิตตะ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม


5 Terre

อำพา ไชยภาพ
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม


5 Terre

สว่างจิตร์ ตรีพร
โรงเรียนภูซางวิทยาคม


5 Terre

วรพัทธ์ ฟูเชื้อ
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม


5 Terre

สุรางค์ วรรณวิภาพร
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

วรพัทธ์ ฟูเชื้อ
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม


5 Terre

จารุวัฒน์ ชูไว
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

รชาดา ยาวิชัย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

พิมสิริ อ่อนนวล
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

ปริยานุช ปังประเสริฐกุล
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

แพรพิชญ์ชา เบ็ญชา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


5 Terre

อรนุช หอมนาน
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม