เรื่องราวอื่น ๆ ของ

วันที่ 19 กันยายน 2561 จัดนิทรรศการและเยี่ยมชมงานมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
การศึกษาโครงสร้างของไต รายวิชาชีววิทยา โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าร่วมแสดงการยิงปืนฉับพลันในงานสวนสนามปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าบ้อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เป็นตัวแทนในการตรวจสอบบุคคลท่ามือเปล่า ในการตรวจสอบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันโครงงานศณิตศาสตร์ในงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าชมและศึกษาดูงานพระเมรุมาศ พระราชกรณยกิจ และนิทรรศการ ในหลวงรัชกาล 9 เพื่อสำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่15 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัล ตาราอวอร์ด บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตย์ มอบโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมค่ายอบรมในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่ความเป็นเลิศโดยกระบวนการลูกเสือให้ห่างไกลจากเสพติด ณ โรงเรีบนหนองคายวิทยาคาร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมศึกษาดูงานคาราวานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วัน 23 สิงหาคม 2561 ถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันเข้าพรรษา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นผู้ให้ความรุ้เพื่อนในห้องในรายวิชาชีวะวิทยาเพื่อเป็นการฝึกทบทวนความรุ้ให้กับตัวเองอีกด้วย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ร่วมกันอบรมและวางแผนการโครงการงานวิจัยท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ฝึกทำขนมเค้กโดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาสอน เป็นการฝึกทักษะพัฒนาสู่มืออาชีพ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 9 กันยายน 2561 ทำกิจกรรมบุคคลท่าอาวุธในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมประเมินทูบีนัมเบอวัน ณ โรงเรียนท่าบ่อ จัดนิทรรศการและนำเสนอการดำเนินงาน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 2 มิถุนายน2561 ได้เป็นจิตอาสา รด.จราจร ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ฝึกให้ตนเองดป็นผู้มีจิตสาธารณะ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จัดนิทรรศการและนำเสนองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันอาสาฬหบูชา เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนร่วมกับคณะครูนักเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วัดศรีสะอาด
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ร่วมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโคดคอนเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม และเป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่7กรกฎาคม2561 ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยชาติและวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกภาษาไทย และเอกลักษณ์ ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ กันยายน 2561 ในการฝึกเข้าฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณศูนย์โรงเรียนท่าบ่อ ได้เรียนวิชาแผนที่และเข็มทิศ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมคาราวะพระเถระในจังหวัดหนองคาย กับคณะประมาณ 3000 คนเพื่อเเสดงความเคารพต่อพระผู้บำรุงพระพุทธศาสนา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่27 สิงหาคม 2561 ทำกิจเรียนรู้เรื่องปฏิกิริเคมี โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาเองในรายวิชาเคมี
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่28 สิงหาคม ร่วมกันPLCปัญหาเศรษกิจชุมชนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วีนที่ 28 สิงหาคม 2561 ร่วมกันวางแผนงานเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าบ่อ โดยมีนายสุวรรณหงษ์ ผิวเหลืองดำรงตำแหน่งประธานสภา เเละเสนอท่านนายอำเภอท่าบ่อ เเละอนุมัติโครงการ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วีนที่ 29 สิงหาคม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมธรรมะ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าศึกษาปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำบุญวันแห่งชาติกับคุณแม่ ที่วัดถ้ำฮ้าน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561 สุวรรณหงษ์ ผิวเหลืง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ครั้งที่๑๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนท่าบ่อ


5 Terre

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


5 Terre

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนอุดมวิทยายน


5 Terre

โรงเรียนหนองฉางวิทยา


5 Terre

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team