เรื่องราวอื่น ๆ ของ

วันที่ 19 กันยายน 2561 จัดนิทรรศการและเยี่ยมชมงานมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
การศึกษาโครงสร้างของไต รายวิชาชีววิทยา โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เข้าร่วมแสดงการยิงปืนฉับพลันในงานสวนสนามปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าบ้อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้เป็นตัวแทนในการตรวจสอบบุคคลท่ามือเปล่า ในการตรวจสอบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันโครงงานศณิตศาสตร์ในงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าชมและศึกษาดูงานพระเมรุมาศ พระราชกรณยกิจ และนิทรรศการ ในหลวงรัชกาล 9 เพื่อสำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่15 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ได้รับรางวัล ตาราอวอร์ด บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตย์ มอบโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมค่ายอบรมในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่ความเป็นเลิศโดยกระบวนการลูกเสือให้ห่างไกลจากเสพติด ณ โรงเรีบนหนองคายวิทยาคาร
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมศึกษาดูงานคาราวานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วัน 23 สิงหาคม 2561 ถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันเข้าพรรษา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นผู้ให้ความรุ้เพื่อนในห้องในรายวิชาชีวะวิทยาเพื่อเป็นการฝึกทบทวนความรุ้ให้กับตัวเองอีกด้วย
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ร่วมกันอบรมและวางแผนการโครงการงานวิจัยท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ฝึกทำขนมเค้กโดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาสอน เป็นการฝึกทักษะพัฒนาสู่มืออาชีพ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 9 กันยายน 2561 ทำกิจกรรมบุคคลท่าอาวุธในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมประเมินทูบีนัมเบอวัน ณ โรงเรียนท่าบ่อ จัดนิทรรศการและนำเสนอการดำเนินงาน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 2 มิถุนายน2561 ได้เป็นจิตอาสา รด.จราจร ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ฝึกให้ตนเองดป็นผู้มีจิตสาธารณะ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จัดนิทรรศการและนำเสนองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันอาสาฬหบูชา เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนร่วมกับคณะครูนักเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วัดศรีสะอาด
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ร่วมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโคดคอนเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม และเป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่7กรกฎาคม2561 ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยชาติและวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกภาษาไทย และเอกลักษณ์ ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่ กันยายน 2561 ในการฝึกเข้าฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณศูนย์โรงเรียนท่าบ่อ ได้เรียนวิชาแผนที่และเข็มทิศ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมคาราวะพระเถระในจังหวัดหนองคาย กับคณะประมาณ 3000 คนเพื่อเเสดงความเคารพต่อพระผู้บำรุงพระพุทธศาสนา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่27 สิงหาคม 2561 ทำกิจเรียนรู้เรื่องปฏิกิริเคมี โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาเองในรายวิชาเคมี
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วันที่28 สิงหาคม ร่วมกันPLCปัญหาเศรษกิจชุมชนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วีนที่ 28 สิงหาคม 2561 ร่วมกันวางแผนงานเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าบ่อ โดยมีนายสุวรรณหงษ์ ผิวเหลืองดำรงตำแหน่งประธานสภา เเละเสนอท่านนายอำเภอท่าบ่อ เเละอนุมัติโครงการ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
วีนที่ 29 สิงหาคม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมธรรมะ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าศึกษาปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
ทำบุญวันแห่งชาติกับคุณแม่ ที่วัดถ้ำฮ้าน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
กิจกรรมจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561 สุวรรณหงษ์ ผิวเหลืง
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ครั้งที่๑๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)


เรื่องราว i story ของเพื่อน ๆ

โรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียน
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.เขต 21(หนองคาย)

 5 Terre

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


5 Terre

โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


5 Terre

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


5 Terre

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา


5 Terre

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
.

Copyright (c) 2011 thaieducation.net. All rights reserved. Design by Thaieducation Team