ปู

นา

มี

สีดำ

   

โต

ก็

มี

หู

สี

ดำ

มานี

จะ

ตี

ปูนา

ปูนา

ไป

ใน

รู

มานี

เท

ยา

   

ทา

หู

โต

   

มานี

เท

ยา

เบา

เบา

โต

เอา

ขา

เกา

หู