โต

มี

ตา

โต

มี

ขา

โต

มี

หู

 

หู

โต

มี

อะไร

โต

เอา

ขา

ถู

หู

ถู

ไป

ถู

มา

 

โต

ถู

หู

ไว

ไว