สีเทา

สีเทา

         

ชูใจ

พา

สีเทา

ไป

หา

มานี

สีเทา

ไป

หา

โต

   

โต

ดีใจ

สีเทา

ก็

ดีใจ

 

สีเทา

ไป

หา

โต

ไว

ไว

มานี

ดีใจ

       

ชูใจ

ก็

ดีใจ

     

มานี

มา

หา

ชูใจ

ไว

ไว