ปิติ ว่า

เขา พา เจ้าแก่ ไป ที่ ภูเขา

ที่ ภูเขา มี อะไร น่า ดู แยะ