เจ้าแก่ เข้า มา หา โต

ขา เจ้าแก่ ดู เกะกะ  โต เห่า เจ้าแก่

มานี ดุ โต ไม่ ให้ เห่า

โต ก็ ไม่ เห่า

เจ้าแก่ เข้า ไป หา สีเทา

สีเทา ขู่ ฟู่ ฟู่

ชูใจ ดุ สีเทา ไม่ ให้ ขู่

สีเทา ก็ ไม่ ขู่  เจ้าแก่ พอใจ