แบบฝึกอ่าน

ให้อ่านว่า

ทอ

อำ

ทำ

ทำ  นำ  ยำ  รำ

กำ  จำ  ดำ  ตำ  ชำ

ให้อ่านว่า

ทอ

เอ

เท

เท  เอ  เย  เก

เท  เส  เห  เข

 

ทา  เท  ไท  ทำ  เทา

รา  เร  ไร  รำ  เรา

ขา  เข  ไข  ขำ  เขา

บา  เบ  ไบ  บำ  เบา

ตาดำ  ทำนา  พาไป  ไถนา

นาที  สีดำ  ขำดี  มีรำ

นาดำ  จำคำ  จำเจ  เกเร