แบบฝึกอ่าน

ให้อ่านว่า

กอ

อะ

กะ

กะ  จะ  ปะ  อะ   สะ

ชะ  ทะ  นะ  มะ  ระ

ให้อ่านว่า

กอ

เอา

เกา

เกา  เดา  เตา  เอา  เรา

เงา  เขา  เหา  เสา  เถา

 

ตา  ตี  โต  ไต  เตา

มา  มี  โม  ไม  เมา

นา  นี  โน  ไน  เนา

ขา  ขี  โข  ไข  เขา